دانلود رایگان


تحقیق روانشناسی ازدواج و طلاق - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق روانشناسی ازدواج و طلاقمقدمه:
ازجمله عوامل موثر بر سن ازدواج تغيير اهداف ازدواج مى باشد. در گذشته فرد به هنگام ازدواج بيشتر پايبند ملاحظات اقتصادى و اجتماعى بود ولى امروزه, عليرغم توجه روزافزون به اينگونه موارد, بيشتر طالب همسرى است كه با او هماهنگى فكرى و روحى داشته باشد و از نظر امور ذهنى و معنوى با وى همسانى داشته باشد. اين مسإله در انتخاب همسر اثر گذاشته و انتخاب را مشكلتر و درنتيجه سن ازدواج را عقب تر مى برد. انتخاب همسراز طرف ديگر مسإله انتخاب همسر و تضاد بين طرز فكر و انديشه دو نسل ايجاد مشكل كرده و بر سن ازدواج اثر گذاشته است. انتخاب همسر به طريقه سنتى و توسط پدر و مادر ازجمله مشكلاتى است كه جوانان در راه ازدواج خود از آن ياد مى كنند. در گذشته خانواده ها فكر مى كردند كه جوانان براى همسرگزينى صلاحيت لازم را ندارند و بيشتر تابع احساسات اند و به همين جهت حق انتخاب همسر براى فرزندانشان را از آن خود مى دانستند. اكنون عوامل مختلف ازجمله رشد فكرى و معنوى جوانان به آنها استقلال فكرى و قدرت تصميمگيرى داده است به نحوى كه تدريجا حق همسرگزينى را كه زمانى برعهده پدر و مادرشان بود خود به عهده گرفته اند.امروزه ديگر انتخاب همسر مانند گذشته به آسانى انجام نمى گيرد. مرد و زن هردو مايلند كه همسرى رفيق زندگى و موافق ذوق خود برگزينند(22) كه از همه نظر با او همسويى داشته باشند. امروزه جوانان به مرور در جريان مرحله اول (همسريابى) فعالتر مى شوند. و به هنگام اتخاذ تصميم نهايى كه مستلزم ارزيابى و داورى است. كار والدين و بزرگترها آغاز مى شود. اما بايد گفت سير قهقرايى قدرت پدر و مادر هرگز به معناى آن نيست كه آنها ديگر براى تحميل خواست خود بر فرزندان كوششى معمول نمى دارند. به نظر كارلسون(23) تصويب و تإييد ازدواج فرزندان توسط پدر و مادر, رضايت فرزندان از زندگى خود را تحت تإثير مثبت قرار مى دهد. فرزندان اغلب مايلند انتخاب آنها همراه با تصويب والدينشان باشددر مورد دختران مسإله به صورت ديگرى است و به زعم آنان محدوده انتخاب براى آنها يكجانبه مى باشد. با وجود آنكه در اسلام خواستگارى دختر از پسر بلامانع است ولى نه تنها فرهنگ ما اين موضوع را نمى پذيرد بلكه در سراسر جهان زنان پذيرفته اند كه بگويند فلانى مرا خواستگارى كرده است. يعنى زن مى پذيرد كه اگر وى به خواستگارى مردى برود علامت اين است كه حاضر به اعتراف به نقص خود شده است تا در كنار مردى آن را كامل كند درصورتى كه شخصيت جلب مرد و حفظ نسل زن در برابر شخصيت تفوق طلبى مرد به معناى اين است كه زن را نقصى در اين مسإله نبوده و مى تواند يكجا موقر بماند و جلب كند و چون جلب كرد نسل داشته باشد. اما احساس تفوق طلبى نقص است و بايد يكى را براى اثبات فائق بودن خواستگارى كرد(25). لذا دختران و خانواده هاى آنها اقدامى در اين جهت به عمل نمىآورند و قدم پيش نمى گذارند به همين جهت دختران يكى از مشكلات ازدواج خود را نيافتن همسر ايدهآل مى نامند.توجه به مسائل طبقاتى ازجمله عواملى است كه در راه انتخاب همسر همواره موثر بوده و بر مشكلات موجود بر سر راه ازدواج جوانان مى افزايد. موقعيت طبقه اى جوانان عامل مهمى در انتخاب همسر است زيرا هر طبقه با خلق و خوى و آداب و عادات ويژه خود دنياى خاصى را تشكيل مى دهد درنتيجه سازگارى بيشتر است. و والر(26) در گفتارى به نام زناشويى هاى درون گروهى تإكيد مى كند كه: ((مهمترين واقعه در امر همسرگزينى, گرايش آن به سوى وصلتهاى اجتماعا همسان است.)) و اين بدان معناست كه ما خواهان ازدواج در طبقه خويشيم.امروزه مشكل اساسى در امر ازدواج براى اغلب طالبان آن بخصوص مردان به علت نوع خاص وظايف آنان كه تإمين مخارج زندگى است, مسإله فقر و امكانات مادى است. غم تإمين معاش و هزينه زندگى از مهم ترين نگرانى هاى جوانان در امر ازدواج مى باشد. جوانان اظهار مى دارند كه ازدواج امرى فطرى است كه اگر پيش نيازهاى آن فراهم باشد مشكلى به نام ازدواج نخواهيم داشت. اميد به آينده از پيش نيازهاى ازدواج مى باشد و اگر اميد به آينده با عواملى مانند مشكلات اقتصادى و اجتماعى تضعيف شود ازدواج هم مشكل مى شود(2). باتوجه به شرايط موجود اقتصادى كه هزينه زندگى به شدت افزايش يافته, جوانانى كه از درآمد كافى براى ادامه حداقل زندگى برخوردار نيستند كمتر به خود جرإت مى دهند تن به ازدواج بدهند. همانطورى كه قبلا هم ذكر شد بسيارى از جوانان به دليل وجود چشم و هم چشميهاى نادرست و آداب و سننى كه هزينه هاى سنگين را موجب مى گردد, حتى مقدمات ازدواج را هم نمى توانند فراهم كنند. درنتيجه از فكر ازدواج نيز هراسانند و همين امر بر سن ازدواج آنها اثر مى گذارد.

اشتغال بين سن ازدواج و شغل, هم در مورد زنان و هم در مورد مردان همبستگى مثبتى وجود دارد(3). يعنى با بالارفتن تخصص و امكانات شغلى سن ازدواج نيز بالا مى رود. وارد شدن زنان به بازار كار باعث دگرگونيهاى مختلف گرديد كه مى توان تغيير بعضى ملاكهاى تعيين كننده سن ازدواج و افزايش سن زنان در هنگام ازدواج را ازجمله آنها دانست(4). استقلال مادى و معنوى آنها, يكى از شاخصهاى تعيين سن ازدواج شده است.بر مبناى داده هاى مربوط به سرشمارى سال 65 كشور, در جمعيت مردان شاغل, عموميت ازدواج بيشتر از جمعيت زنان شاغل بوده است و به همين صورت زنان شاغل هرگز ازدواج نكرده (31/8درصد) نسبت قابل ملاحظه اى را در مقايسه با مردان ازدواج نكرده (20/4درصد) به خود اختصاص داده اند(5). ملاحظه مى شود كه در بين زنان شاغل سن ازدواج نيز بالاتر است. زيرا از امكانات مادى و تخصصى بيشترى برخوردارند و براى كسب تخصص و بدست آوردن امكانات بهتر حرفه اى و همسر مناسب تر, بيشتر از زنان غير شاغل درنگ مى كنند. دليل ديگرى كه مى توان ذكر كرد و مربوط به مردان مى شود اين است كه اغلب ترجيح مى دهند با زنان كم سن تر از خود ازدواج كنند و از ازدواج با زنان هم سن و سال خود پرهيز مى كنند.بنا به دلايل متعددى كه مربوط به وضعيت كشور مى باشد مانند: هزينه هاى زياد, ايجاد اشتغال در بخشهاى صنعت و حتى كشاورزى, اختصاص يافتن بيش از سى درصد نيروى كار به بخش خدمات كه محتاج به اندوخته اقتصادى است, عدم تناسب بين نيازهاى تخصصى جامعه با هجوم گسترده نوجوانان به آموزشهاى مقدماتى اين تخصصها, عدم تناسب بين آموزش دبيرستانى و آموزش دانشگاهى به لحاظ كمى, طولانى شدن دوران آموزش حرفه اى و... امروزه جوانان ديرتر به بلوغ اقتصادى مى رسند(6). بلوغ اقتصادى بدون داشتن شغل مناسب امكان پذير نيست و در جامعه كنونى ما به دليل وجود تعارضهاى ساختارى در سيستم اجتماعىـ فرهنگى و به بيان ديگر تعارض در ارزشها از يك سو و تعارض در اهداف و وسايل از سوى ديگر, شرايط به گونه اى است كه جوانان همه شغلها را نمى پذيرن و يا نمى توانند بپذيرند و فقط تعداد محدودى شغل است كه همه طالب آن هستند و به علت نوعخاص

فهرست مطالب:
مقدمه
انتخاب همسر
اشتغال
نظام وظيفه
مسكن
توقعات
عوامل اجتماعى ـ فرهنگى ـ اقتصادى موثر در سن ازدواج
عدم تضمين براى زندگى آينده
شهرنشينى
تاثير تجربه هاى تلخ و شكستهاى اطرفيان
طرفداران بالا بردن سن ازدواج مى گويند
تفاوتهاى سنى دختر و پسر در ازدواج
طبقه بندى عوامل
تإثيرپذيرى جوانان
اهداف ازدواج
انتخاب همسر
ارتباط و آشنايى
تإثير عوامل فرهنگ سنتى و غربى
نقش سواد
نقش اعتقادات مذهبى خانواده ها
تنظيم خانواده
ابعاد مختلف طلاق
مراحل انتخاب همسر
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره قبل از ازدواج 4 حالت دارد:
سوالات خواستگاری
دوستی های قبل از ازدواج
آسیب های دوستی قبل ازدواج
افت تحصیلی یا رکود علمی
اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
فقدان شناخت درست و واقع بینانه
تصمیم گیری نادرست برای ازدواج
ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک
ایجاد مشکلات روحی
آسیب های اقتصادی


ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی


روانشناسی


ازدواج


طلاق


دوران نامزدی


روابط زناشویی


همسر


انتخاب همسر


زوج یابی


ازدواج و طلاق


پاورپوینت


مشاوره قبل از ازدواج


مشاوره قبل از ازدواج


ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی


روانشناسی


ازدواج


طلاق


دو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ازدواج موفق و ملزومات آن | خصوصیات و مؤلفه های لازم برای ...

خصوصیات یک ازدواج موفق. تعریف ازدواج موفق بر اساس چند بعد مختلف صورت می گیرد: دوام یا طول عمر ازدواج: ازدواج های موفق نبست به ازدواج های غیرمنطقی طولانی تر و بادوام تر می باشد، با این وجود ازدواج هایی وجود دارد که واقعا ...

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33. این تحقیق در مورد روانشناسی ازدواج و طلاق در 33 صفحه و شامل ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی،روانشناسی،ازدواج،طلاق،دوران نامزدی،روابط زناشویی،همسر،انتخاب همسر،زوج یابی، و ...

تحقیق مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن

هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان شیوع طلاق در بین زنانی که ازدواج سنتی داشتند بیشتر از زنانی که ازدواج مدرن داشتند و این که هدف کلی ما این است که آیا ازدواج های سنتی و با انتخاب والدین و تصمیم آنها و عدم تصمیم طرف مقابل و ...

پیشینه و مبانی نظری تحقیق ازدواج و طلاق

پیشینه و مبانی نظری تحقیق ازدواج و طلاق. توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو مقاله

فایل تحقیق ازدواج و طلاق : u/datajoo

موضوع تحقیق ازدواج و طلاق در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

این تحقیق در مورد روانشناسی ازدواج و طلاق در 33 صفحه و شامل ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی،روانشناسی،ازدواج،طلاق،دوران نامزدی،روابط زناشویی،همسر،انتخاب همسر،زوج یابی، و منابع می باشد

تحقیق روانشناسی ازدواج و طلاق

این تحقیق در مورد روانشناسی ازدواج و طلاق در 33 صفحه شامل ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی،روانشناسی،ازدواج،طلاق،دوران نامزدی،روابط زناشویی،همسر،انتخاب همسر،زوج یابی، و منابع می باشد..

پایان نامه اختیار طلاق - فایل تحقیق ، مقاله ، پایان نامه

فایل تحقیق ... مقایسه­ی نگرش به ازدواج و طلاق دانش آموزان متوسطه دختر و پسر بهمن ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه پیام نور ...

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

این تحقیق در مورد روانشناسی ازدواج و طلاق در 33 صفحه و شامل ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی،روانشناسی،ازدواج،طلاق،دوران نامزدی،روابط زناشویی،همسر،انتخاب همسر،زوج یابی، و منابع می باشد

طلاق : دانلود رایگان تحقیق رشته روانشناسی - پایان نامه ...

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت word و در ۱۴ صفحه با موضوع طلاق نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است: طلاق. طلاق به معناي جدا شدن دو زوج و بريده شدن پيوند دو نفر يا به تعبير ديگر فروپاشي زندگي مشترك است.

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

این تحقیق در مورد روانشناسی ازدواج و طلاق در 33 صفحه و شامل ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی،روانشناسی،ازدواج،طلاق،دوران نامزدی،روابط زناشویی،همسر،انتخاب همسر،زوج یابی، و منابع می باشد

فایل تحقیق ازدواج و طلاق : u/datajoo

موضوع تحقیق ازدواج و طلاق در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

تحقیق برای ازدواج

تحقیق برای ازدواج راه‌های شناخت خواستگار,جلسات خواستگاری,ازدواج كردن ,عشق و محبت ,دختر و پسر,نردبان زندگی عشق

طلاق : دانلود رایگان تحقیق رشته روانشناسی - پایان نامه ...

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت word و در ۱۴ صفحه با موضوع طلاق نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است: طلاق. طلاق به معناي جدا شدن دو زوج و بريده شدن پيوند دو نفر يا به تعبير ديگر فروپاشي زندگي مشترك است.

ازدواج موفق و ملزومات آن | خصوصیات و مؤلفه های لازم برای ...

خصوصیات یک ازدواج موفق. تعریف ازدواج موفق بر اساس چند بعد مختلف صورت می گیرد: دوام یا طول عمر ازدواج: ازدواج های موفق نبست به ازدواج های غیرمنطقی طولانی تر و بادوام تر می باشد، با این وجود ازدواج هایی وجود دارد که واقعا ...

طلاق : دانلود رایگان تحقیق رشته روانشناسی - پایان نامه ...

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت word و در ۱۴ صفحه با موضوع طلاق نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است: طلاق. طلاق به معناي جدا شدن دو زوج و بريده شدن پيوند دو نفر يا به تعبير ديگر فروپاشي زندگي مشترك است.

تحقیق مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن

هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان شیوع طلاق در بین زنانی که ازدواج سنتی داشتند بیشتر از زنانی که ازدواج مدرن داشتند و این که هدف کلی ما این است که آیا ازدواج های سنتی و با انتخاب والدین و تصمیم آنها و عدم تصمیم طرف مقابل و ...

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

این تحقیق در مورد روانشناسی ازدواج و طلاق در 33 صفحه و شامل ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی،روانشناسی،ازدواج،طلاق،دوران نامزدی،روابط زناشویی،همسر،انتخاب همسر،زوج یابی، و منابع می باشد

تحقیق ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی

تحقیق ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی. شرط ازدواج ،تناسب فرهنگی ،مراحل ازدواج ،آشنایی وفوایدآن ،خانواده، تفاهم در رابطه ،جذابیت ،جذب جنس مخالف، مثلث عشق ،عشق رویایی ،جدایی ومراحل آن ،انتخاب همسر ،روانشناسی رابطه ...

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

این تحقیق در مورد روانشناسی ازدواج و طلاق در 33 صفحه و شامل ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی،روانشناسی،ازدواج،طلاق،دوران نامزدی،روابط زناشویی،همسر،انتخاب همسر،زوج یابی، و منابع می باشد

تحقیق رهبري تئوري و عمل


شیپ فایل آبراهه های استان کهگیلویه و بویراحمد


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آران و بیدگل (واقع در استان اصفهان)


طراحی باطري ماشين


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آران و بیدگل (واقع در استان اصفهان)


تحقیق اصول مدیریت در مدیریت رفتار سازمانی


Determination of Passenger-Car Units on Two-Lane Intercity Highways under Heterogeneous Traffic Cond


متره و برآورد ساختمان مسكوني


پاورپوینت روانشناسی رنگ در تبليغات


تحقیق دکوراسیون داخلی