دانلود رایگان


بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره ابتدایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره ابتداییچکیده:
بررسي رفتار فردي در محيط كار توجه محققان را در يك دهه گذشته به ميزان زيادي به خود معطوف ساخته است. انواع مختلفي از رفتار تشريح شده است. این رفتار شامل «رفتارمثبت اجتماعي»، «رفتار شهروندي سازماني » و «رفتار فرا نقشي » میگردد، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازماني معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان تاکستان میباشد. روش تحقيق توصيفى پيمايشى و از نوع كاربردى می باشد، جامعه آماری مورد نظر كليه معلمان ابتدایی زن و مرد شهرستان تاکستان بود(360N=). در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری هرسی و بلانچارد (1986) و رفتار شهروندى سازمانى پودساکف و ارگان (1988) به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد. روایی سازه برای متغیر سبک رهبری 82/0 و متغیر رفتار شهروندی سازمانی 843/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و شاخص هاى آمار توصيفى و استنباطى در تحليل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین سبک های رهبری آمرانه، توجیهی، مشارکتی و تفویضی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد بین رفتار شهروندی سازمانی معلمان به تفکیک جنسیت و همچنین به تفکیک سابقه شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد.فهرست مطالب:عنوان
1- فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2- بیان مساله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
1-4-2- اهداف فرعی
1-4-3- اهداف جانبی
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
1-5-2- فرضیات فرعی
1-5-3- فرضیات جانبی
1-6- تعریف واژه ها و اصلاحات تحقیق
1-6-1- تعاریف مفهومی
1-6-2- تعاریف عملیات
2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-مقدمه
2-1- مبانی نظر
12
2-1-1- بخش اول: سبک های رهبری
2-1-1-1- رهبری
2-1-1-2- تعریف رهبری
2-1-1-3- تمایز مدیریت و رهبری
2-1-1-4- تئوری های رهبری
2-1-1-5- نظریه سبک رهبری هرس و بلانچارد
2-1-1-6- انواع سبکهای رهبری از دیدگاه هرسی و بلانچارد
2-1-1-7- رهبری وضعیتی هرس بلانچارد
2-1-1-8- تعادل بین مدیریت و رهبری
2-1-2- بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی
2-1-2-1- تعاریف رفتارهای شهروندی سازمانی( COB)
2-1-2-2- ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی
2-1-2-3- دیدگاه های نوین در مورد رفتارهای شهروندی سازمانی
2-1-2-4- پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی
2-1-2-5- پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی
2-1-2-6- رضایت شغلی
2-1-2-7- عدالت سازمانی
2-1-2-8- حمایت سازمانی
2-1-2-9- معنویت در محیط کار
2-1-2-10- شخصیت
2-1-2-11- سن کارکنان
2-1-2-12- جنسیت
2-2- پیشینه تحقیق
2-2-1- پیشینه تحقیقات خارجی
2-2-2- پیشینه تحقیقات داخلی
3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3- مقدمه
3-1- نوع و روش تحقیق
3-2- جامعه، نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
3-3- متغیرهای تحقیق
3-4- ابزار گردآوری داده ها
3-4-1- پرسشنامه سبک رهبری
3-4-2- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
3-5-بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ها
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-6-1- آزمون کلمو گروف- اسمیرنوف:
3-6-2- آزمون ضریب همبستگی پیرسون:
3-6-3- تحلیل واریانس:
3-6-4- آزمونt:
3-6-5- آزمون لون:
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی
4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها( آزمون کلمو گروف – اسمیرنف)
4-3-2- آزمون فرضیات
5- فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2- یافته های توصیفی تحقیق
5-3- خلاصه تحقیق
5-4- نتایج تحقیق
5-5- بحث و بررسی
5-6- جمع بندی
5-7- پیشنهادات
5-7-1- پیشنهادات برخاسته از
5-7-2- پیشنهادات برای تحقیقات
منابع
چکیده
فهرست نمودارها:
نمودار 2-1: مدل رهبری هرسی و بلانچارد
نمودار4-1: توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
نمودار4-2: توزیع پاسخگویان برحسب پايه تدریس
نمودار4-3: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصيلي
نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن معلمان
نمودار4-5: توزیع پاسخگویان برحسب سوابق كاري
نمودار4-6: مقایسه امتیاز سبک های مختلف رهبری
نمودار4-7: نتیجه آزمون تحلیل واریانس خلاقیت مدیران

فهرست جداول:
جدول 1-2: تعاریف رفتارهای شهروندی سازمانی
جدول1-3:آماره آلفای کرونباخ
جدول 1-4 : توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
جدول2-4: توزیع پاسخگویان برحسب پايه تدریس
جدول3-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصيلي معلمان
جدول 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن
جدول 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب سوابق كاري
جدول6-4: شاخص¬های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش
جدول 7-4: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
جدول 8-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازمانی
جدول 9-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری دستوری (آمرانه) با رفتارشهروندی سازمانی
جدول 10-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری توجیهی با رفتار شهروندی سازمانی
جدول 11-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی
جدول 12-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری تفویضی با رفتار شهروندی سازمانی
جدول13-4: خروجي آمار توصيفي متغير رفتار شهروند سازمانی
جدول14-4: خروجي آزمون لون و آماره تي رفتار شهروند سازمانی
جدول 15-4: نتیجه آزمون لون بین رفتار شهروندی سازمانی معلمان باسابقه
جدول16-4: نتیجه آزمون تحلیل واریانس رفتار شهروندی سازمانی معلمان باسابقه
رفتارهای شهروندی سازمانی


تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی


تحقیق در مورد رفتارهای شهروندی


بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره ابتدایی


تحقیق درباره رفتارهای شهروندی


رفتارهای شهروندی


رفتارهای شهروندی معلمان دوره ابتدا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی ...

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران) دسته: مدیریت بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 540 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 218 تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای ...

فراتحلیل رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند ...

پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند سازمانی معلمان در ایران انجام گرفت. از روش فرا تحلیل برای انجام پژوهش و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار cma نسخه 2 ...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : عنوان : تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر قم بر ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان استاد مشاور: دکتر محسن فرمهینی فراهانی زمستان […]

پایان نامه ارتباط بین رهبری تحول آفرین مدیران، حمایت ...

مرتب و کامل است) هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس شهرستان بهارستان استان تهران بود. جامعه آماری آن معلمان مدارس مقاطع (دبستان،متوسطه اول،متوسطه ...

نقش سبک رهبری تحولی مدیران در نگرشهای شغلی و رفتار شهروندی ...

چکیده: در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش الگویابی معادلات ساختاری، نقش سبک رهبری تحولی مدیرال در رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجیگری رعایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان بررسی شد، سب جامعه پژوهش، شامل ۴۴۹ معلم و ۱۶۶ ...

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی ...

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران) دسته: مدیریت بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 540 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 218 تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای ...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد متن کامل پایان ...

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی ...

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران) دسته: مدیریت بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 540 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 218 تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی دسته: مدیریت بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 واژه های کلیدیرضایت شغلی ‚مدارس ‚رفتارشهروندی سازمانیدبیر قیمت فایل فقط 9,900 ...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد متن کامل پایان ...

تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با میانجی ...

- کشاورز، لقمان؛ همتی نژاد، مهرعلی و آزادواری، سمیرا (1393). تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران. مطالعات مدیریت ورزشی، 26: 198- 181.

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی دسته: مدیریت بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 واژه های کلیدیرضایت شغلی ‚مدارس ‚رفتارشهروندی سازمانیدبیر قیمت فایل فقط 9,900 ...

رابطه بین سبک رهبری مدیران و محیط تدریس معلمان تربیت بدنی ...

رابطه بین سبک رهبری مدیران و محیط تدریس معلمان تربیت بدنی شهرستان مریوان دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 379 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 103 قیمت فایل فقط 9,200 تومان رابطه بین سبک رهبری مدیران و محیط ...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : عنوان : تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر قم بر ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان استاد مشاور: دکتر محسن فرمهینی فراهانی زمستان […]

ارتباط بین رهبری تحول آفرین مدیران، حمایت سازمانی ادراک ...

چکیده بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و شیوع رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان ابتدایی عشایری استان فارس به وسیله ی حیدر افراسیابیان هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و شیوع رفتار ...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد متن کامل پایان ...

بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندیسازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی بود. روش پژوهش توصیفی - ‌همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شاغل در مقطع ا بتدایی مدارس دولتی دخترانه ...

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:پیشرفت تحصیلی

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد تربیتی، روان شناسی،به آن بسیار پرداخته شده است . ﻳﺎﻓﺘـﻪهـﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺸﺎن دادﻩ اﺳــﺖ که ...

مقاله بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و رفتار شهروندی ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رفتار شهروندی معلمان مدار متوسطه ناحیه 1 شهر سنندج پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان دوره تحصیلی متوسطه سال 91- 90 می باشد.

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:پیشرفت تحصیلی

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد تربیتی، روان شناسی،به آن بسیار پرداخته شده است . ﻳﺎﻓﺘـﻪهـﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺸﺎن دادﻩ اﺳــﺖ که ...

مقاله بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و رفتار شهروندی ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رفتار شهروندی معلمان مدار متوسطه ناحیه 1 شهر سنندج پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان دوره تحصیلی متوسطه سال 91- 90 می باشد.

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد متن کامل پایان ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد شغلی ...

بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد شغلی دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر خرم آباد چکیده هدف پژوهش ، بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد شغلی دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهرخرم آباد بود ...

نقش سبک رهبری تحولی مدیران در نگرشهای شغلی و رفتار شهروندی ...

چکیده: در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش الگویابی معادلات ساختاری، نقش سبک رهبری تحولی مدیرال در رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجیگری رعایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان بررسی شد، سب جامعه پژوهش، شامل ۴۴۹ معلم و ۱۶۶ ...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : عنوان : تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر قم بر ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان استاد مشاور: دکتر محسن فرمهینی فراهانی زمستان […]

مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد شغلی ...

بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد شغلی دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر خرم آباد چکیده هدف پژوهش ، بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد شغلی دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهرخرم آباد بود ...

مقاله بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با ...

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی مدیران و معاونان آموزشی دبیرستان های دوره اول شهرستان ارومیه) چکیده: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با ...

بررسی ادراک معلمان از رفتار رهبری مدیران و رابطه آن با ...

خود بی نظمی دانش آموزان و عدم رعایت قوانین مدرسه از جمله مهمترین مشکلاتی است که معلمان و مدیران مدارس با آن مواجه هستند. سبک رهبری مدیر مدرسه یکی از مهم...

تحقیق جوشکاری خال، شکاف و طرح


طراحي ايستگاه اتوبوس


طراحي ايستگاه اتوبوس


تحقیق معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب


فن و هنر سفالگری در ایران


شناخت داعش و تفکرات وهابی


بروشور مهدویت


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایجرود (واقع در استان زنجان)


شناخت داعش و تفکرات وهابی


تحقيق موانع صادرات مركبات