دانلود رایگان


بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره ابتدایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره ابتداییچکیده:
بررسي رفتار فردي در محيط كار توجه محققان را در يك دهه گذشته به ميزان زيادي به خود معطوف ساخته است. انواع مختلفي از رفتار تشريح شده است. این رفتار شامل «رفتارمثبت اجتماعي»، «رفتار شهروندي سازماني » و «رفتار فرا نقشي » میگردد، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازماني معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان تاکستان میباشد. روش تحقيق توصيفى پيمايشى و از نوع كاربردى می باشد، جامعه آماری مورد نظر كليه معلمان ابتدایی زن و مرد شهرستان تاکستان بود(360N=). در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری هرسی و بلانچارد (1986) و رفتار شهروندى سازمانى پودساکف و ارگان (1988) به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد. روایی سازه برای متغیر سبک رهبری 82/0 و متغیر رفتار شهروندی سازمانی 843/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و شاخص هاى آمار توصيفى و استنباطى در تحليل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین سبک های رهبری آمرانه، توجیهی، مشارکتی و تفویضی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد بین رفتار شهروندی سازمانی معلمان به تفکیک جنسیت و همچنین به تفکیک سابقه شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد.فهرست مطالب:عنوان
1- فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2- بیان مساله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
1-4-2- اهداف فرعی
1-4-3- اهداف جانبی
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
1-5-2- فرضیات فرعی
1-5-3- فرضیات جانبی
1-6- تعریف واژه ها و اصلاحات تحقیق
1-6-1- تعاریف مفهومی
1-6-2- تعاریف عملیات
2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-مقدمه
2-1- مبانی نظر
12
2-1-1- بخش اول: سبک های رهبری
2-1-1-1- رهبری
2-1-1-2- تعریف رهبری
2-1-1-3- تمایز مدیریت و رهبری
2-1-1-4- تئوری های رهبری
2-1-1-5- نظریه سبک رهبری هرس و بلانچارد
2-1-1-6- انواع سبکهای رهبری از دیدگاه هرسی و بلانچارد
2-1-1-7- رهبری وضعیتی هرس بلانچارد
2-1-1-8- تعادل بین مدیریت و رهبری
2-1-2- بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی
2-1-2-1- تعاریف رفتارهای شهروندی سازمانی( COB)
2-1-2-2- ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی
2-1-2-3- دیدگاه های نوین در مورد رفتارهای شهروندی سازمانی
2-1-2-4- پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی
2-1-2-5- پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی
2-1-2-6- رضایت شغلی
2-1-2-7- عدالت سازمانی
2-1-2-8- حمایت سازمانی
2-1-2-9- معنویت در محیط کار
2-1-2-10- شخصیت
2-1-2-11- سن کارکنان
2-1-2-12- جنسیت
2-2- پیشینه تحقیق
2-2-1- پیشینه تحقیقات خارجی
2-2-2- پیشینه تحقیقات داخلی
3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3- مقدمه
3-1- نوع و روش تحقیق
3-2- جامعه، نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
3-3- متغیرهای تحقیق
3-4- ابزار گردآوری داده ها
3-4-1- پرسشنامه سبک رهبری
3-4-2- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
3-5-بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ها
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-6-1- آزمون کلمو گروف- اسمیرنوف:
3-6-2- آزمون ضریب همبستگی پیرسون:
3-6-3- تحلیل واریانس:
3-6-4- آزمونt:
3-6-5- آزمون لون:
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی
4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها( آزمون کلمو گروف – اسمیرنف)
4-3-2- آزمون فرضیات
5- فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2- یافته های توصیفی تحقیق
5-3- خلاصه تحقیق
5-4- نتایج تحقیق
5-5- بحث و بررسی
5-6- جمع بندی
5-7- پیشنهادات
5-7-1- پیشنهادات برخاسته از
5-7-2- پیشنهادات برای تحقیقات
منابع
چکیده
فهرست نمودارها:
نمودار 2-1: مدل رهبری هرسی و بلانچارد
نمودار4-1: توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
نمودار4-2: توزیع پاسخگویان برحسب پايه تدریس
نمودار4-3: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصيلي
نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن معلمان
نمودار4-5: توزیع پاسخگویان برحسب سوابق كاري
نمودار4-6: مقایسه امتیاز سبک های مختلف رهبری
نمودار4-7: نتیجه آزمون تحلیل واریانس خلاقیت مدیران

فهرست جداول:
جدول 1-2: تعاریف رفتارهای شهروندی سازمانی
جدول1-3:آماره آلفای کرونباخ
جدول 1-4 : توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
جدول2-4: توزیع پاسخگویان برحسب پايه تدریس
جدول3-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصيلي معلمان
جدول 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن
جدول 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب سوابق كاري
جدول6-4: شاخص¬های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش
جدول 7-4: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
جدول 8-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازمانی
جدول 9-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری دستوری (آمرانه) با رفتارشهروندی سازمانی
جدول 10-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری توجیهی با رفتار شهروندی سازمانی
جدول 11-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی
جدول 12-4: نتیجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سبک رهبری تفویضی با رفتار شهروندی سازمانی
جدول13-4: خروجي آمار توصيفي متغير رفتار شهروند سازمانی
جدول14-4: خروجي آزمون لون و آماره تي رفتار شهروند سازمانی
جدول 15-4: نتیجه آزمون لون بین رفتار شهروندی سازمانی معلمان باسابقه
جدول16-4: نتیجه آزمون تحلیل واریانس رفتار شهروندی سازمانی معلمان باسابقه
رفتارهای شهروندی سازمانی


تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی


تحقیق در مورد رفتارهای شهروندی


بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره ابتدایی


تحقیق درباره رفتارهای شهروندی


رفتارهای شهروندی


رفتارهای شهروندی معلمان دوره ابتدا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطه بین رهبری تحول‌گرای مدیران و جو سازمانی: دیدگاه ...

هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه بین مولفه های سبک رهبری تحول‌گرای مدیران با مولفه های جوّ سازمانی مدرسه در مدارس ابتدایی دخترانه شهر سقز بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است.

بررسی ادراک معلمان از رفتار رهبری مدیران و رابطه آن با ...

خود بی نظمی دانش آموزان و عدم رعایت قوانین مدرسه از جمله مهمترین مشکلاتی است که معلمان و مدیران مدارس با آن مواجه هستند. سبک رهبری مدیر مدرسه یکی از مهم...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد متن کامل پایان ...

پایان نامه درباره شایستگی مدیران

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه نقش شایستگی‌های ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی دسته: مدیریت بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 واژه های کلیدیرضایت شغلی ‚مدارس ‚رفتارشهروندی سازمانیدبیر قیمت فایل فقط 9,900 ...

فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

مجله معتبر نمایه شده در سیویلیکا فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی و منتشر می شود. مقالات این مجله در نظام رتبه بندی ...

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری ...

پروپوزال بررسی رابطه سبک رهبری خدمتگذار مدیران با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تاریخ : شنبه 28 دی 1392 پروپوزال شناسایی،دسته بندی ،واولویت بندی مشکلات مدارس راهنمایی شبانه روزی تاریخ : شنبه 28 دی 1392

پایان نامه با موضوع رهبری مدیران - منبع دانلود فایل های علمی

1393 برای رعایت […] پایان نامه ارتباط سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها ازفناوری اطلاعات براساس تحلیل (SWOT) متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد ...

ارتباط بین رهبری تحول آفرین مدیران، حمایت سازمانی ادراک ...

چکیده بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و شیوع رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان ابتدایی عشایری استان فارس به وسیله ی حیدر افراسیابیان هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و شیوع رفتار ...

مقاله بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با ...

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی مدیران و معاونان آموزشی دبیرستان های دوره اول شهرستان ارومیه) چکیده: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با ...

بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندیسازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی بود. روش پژوهش توصیفی - ‌همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شاغل در مقطع ا بتدایی مدارس دولتی دخترانه ...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : عنوان : تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر قم بر ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان استاد مشاور: دکتر محسن فرمهینی فراهانی زمستان […]

دانلود پایان نامه رهبری مدیران

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی ، گروه مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ...

پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران

برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع روی تصویر زیر کلیک کنید : عنوان : تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر قم بر ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان استاد مشاور: دکتر محسن فرمهینی فراهانی زمستان […]

بررسی واعتبار یابی شاخصهای ارزیابی عملكرد مدیران مدارس ...

بررسی واعتبار یابی شاخصهای ارزیابی عملكرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی منطقه 7 شهرتهران دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 167 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 128 تحقیق حاضر در نظر داشته است شاخصهای ارزیابی عملكرد ...

پایان نامه درباره شایستگی مدیران

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه نقش شایستگی‌های ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراب


تولرانس گذاری ابعادی، انحراف ها و انطباق ها


استفاده از استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD) در صنعت ساخت


دمو اپلیکیشن موبایل لایه باز


پاورپوینت زندگی نامه نیلزبور


تحقيق مبلمان شهري


مقاله گره بندي در برنج (همزيستي بيولوژيکي برنج و باکتري)


پاورپوینت ایمنی کارگاه های ساختمانی، نقاط قوت و ضرورتهای آن


قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا


چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم