دانلود رایگان


رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با عوامل داخلی شرکت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با عوامل داخلی شرکتقسمتی از متن :
ارزیابی ارزش واقعی شرکت‌ها یکی از مهمترین مواردی است که سهامداران در مورد آن دقت می‌کنند. ارزیابی‌های سنتی عملکرد، اساسا از گزارش‌های مالی بر پایه اصول پذیرفته‌شده حسابداری نشات می‌گیرند و اگرچه هزینه‌ی بدهی در ارزیابی سنتی عملکرد منعکس می‌شود اما هزینه‌ی سرمایه در این ارزیابی منعکس نمی‌گردد. بنابراین برآورد هزینه واقعی نیست و نمی‌تواند ارزش ایجاد شده و عملیات واقعی را منعکس نماید. ارزش‌افزوده‌اقتصادی شیوه جدید ارزیابی عملکرد است که در سال‌های اخیر توجه زیادی به آن شده است بطوریکه به عنوان یك روش اندازه‌گیری موثر در انعکاس ارزش شرکت و منافع سهامداران به شمار می‌رود و ضعف برآورد هزینه‌سرمایه در ارزیابی سنتی برطرف می‌کند . در این تحقیق برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون‌های آماری رگرسیون گام‌به‌گام،اثرات ثابت‌و‌تصادفی و کلوگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود.در آزمون رگرسیون گام به گام از یك رگرسیون چندگانه با یك متغیر وابسته EVAوچهار متغیر مستقل ساختار‌سرمایه، سودآوری، اندازه و رشد استفاده می‌شود. که با توجه به آزمون انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم که متغیرهای مستقل ساختارسرمایه ، اندازه‌شرکت و رشد با متغیر وابسته یعنی ارزش‌افزوده‌اقتصادی همبستگی دارند. با توجه به آزمون کلوگروف- اسمیرنوف مشخص گردید که داده‌های تحقیق نرمال هستند.همچنین برای مشخص کردن اینکه آیا میتوان برای تمام مقاطع یا زمانهای شامل در مطالعه عرض از مبداء های جداگانه در نظر گرفت و همچنین جزء خطا می-تواند با متغیرهای توضیحی همبسته باشد یا نه ، از آزمون اثرات ثابت و تصادفی استفاده می‌شود که در نهایت نتیجه آن منجر به قبول دو فرضیه یعنی ارتباط سودآوری واندازه‌شرکت با ارزش‌افزوده‌اقتصادی به عنوان متغیر وابسته گردید.فهرست:
فصل اول
1-1. مقدمه
1-2. بیان مسئله
1-3. اهمیت و ضرورت موضوع
1-4. اهداف تحقیق
1-5. روش تحقیق
1-5-1. روش تحقیق از نظر نوع روش
2-5-1. روش گردآوری اطلاعات
3-5-1. ابزار گردآوری اطلاعات
6-1. پرسش ها و فرضیه های تحقیق
7-1. قلمرو تحقیق
1-7-1. قلمرو مکانی-جامعه تحقیق
2-7-1. قلمرو زمانی تحقیق
3-7-1. جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
8-1. روش‌های تحلیل داده‌ها
9-1. موانع و محدودیت‌های تحقیق
-110 .نحوه اندازه گیری متغیرها
-110- .1متغیر وابسته
-110- .2متغیرهای مستقل
11-1. شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم
1-2. مقدمه
2-2. تعريف ارزش‌افزوده‌اقتصادی
1-2-2. سرمايه
2-2-2سودخالص پس از کسر تعدیلات
3-2. تعاریف عملیاتی ارزش‌افزوده‌اقتصادی
4-2. محاسبه ارزش‌افزوده‌اقتصادی
1-4-2. نرخ بازده از رويكرد عملياتي
2-4-2. نرخ بازده از رويكرد مالي
3-4-2. معادل‌هاي حقوق‌صاحبان‌سهام
5-2. شاخص‌های ارزیابی عملکرد
1-5-2. شاخص‌های مربوط به اجزای سود باقی‌مانده
2-5-2. شاخص‌های مبتنی بر بازار
3-5-2. شاخص‌های مبتنی بر نقد
4-5-2. شاخص‌های سنتی
6-2. سازمان چگونه ارزش خلق مي‌كند؟
1-6-2. اندازه‌گيري ارزشخلقشده
1-1-6-2. معيارهاي خارجي
الف) TSR 20
ب) ارزش‌افزوده بازار
ج) نسبت ارزش بازار به ارزش‌دفتري
2-1-6-2. معيارهاي داخلي
الف) جريان‌نقدي
ب ) تجزيه و تحليل ارزش سهامدار
ج ) سوداقتصادي EP
7-2. دلایل مطرح شدن ارزش‌افزوده‌اقتصادی
8-2. تکامل ارزش‌افزوده‌اقتصادی
9-2. عوامل‌داخلی‌شرکت؛ موثر برارزش‌افزوده‌اقتصادی
1-9-2. عوامل موثر بر ساختار‌سرمایه
2-9-2. بررسی مفاهیم مربوط به سود
1-2-9-2. بررسی سود نقدی
2-2-9-2. مفهوم سود در حسابداری
3-2-9-2. مفهوم سود هر سهم
3-9-2. نحوة محاسبة هزينة سرمايه
1-3-9-2. مدل عایدی‌ها برای محاسبه هزینه سرمایه از محل آورده سهامداران
2-3-9-2. مدل تقسم سود با نرخ رشد ثابت
3-3-9-2. محاسبه هزینه‌ی سرمایه با استفاده از مدل CAPM
1-3-3-9-2. هزینه تامین منابع مالی از طریق دریافت وام
2-3-3-9-2. هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام ممتاز
3-3-3-9-2. هزینه تامین‌مالی از محل سود تقسیم نشده
4-3-3-9-2. روش هاي بدست آوردن هزينه سهام عادي
الف) مدل بدون رشد
ب) مدل رشد گوردون
ج) مدل صرف ريسك
د) رويكرد ارزيابي ريسك(مدل انتظاري (CAPM 38
5-3-3-9-2. محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه
6-3-3-9-2. روش‌های محاسبه وزن هر منبع تامین مالی
الف - روش ارزش دفتری
ب – روش ارزش بازار
10-2پیشینه تحقیق
خلاصه فصل
فصل سوم
1-3مقدمه
2-3پرسش های اصلی و فرعی
3-3متغیرهای تحقیق
4-3مدل کاربردی در پژوهش
1-4-3نرخ بازده سرمایه r
2-4-3. Capital
3-4-3نرخ هزينه سرمايه‌اي (c)
4-4-3متغیرمستقل: عوامل‌داخلی‌شرکت
1-4-4-3ساختار‌سرمایه
2-4-4-3سودآوری
3-4-4-3اندازه شرکت
5-3. روش تحقیق
خلاصه فصل
فصل چهارم
1-4مقدمه
2-4جمع‌آوری داده‌ها
3-4تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3-1. آمار توصیفی
4-3-1-1. محاسبه میانه ، میانگین ، انحراف معیار ، ضریب چولگی ، ضریب کشیدگی
4-3-2-1. بررسی هم خطی :
4-32-. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(K-S)
4-3-3آزمون رگرسیون گام به گام
4-3-4اثرات ثابت و تصادفی
4-3-4-1تخمین مدل
4-3-4-2اثرات ثابت
4-3-4-3اثرات تصادفی
4-4 خلاصه فصل
فصل پنجم
5-1مقدمه
5-2خلاصه‌ی تحقیق
5-3تفسیر نتایج
.4-5مقایسه با سایر تحقیق های مشابه
5-5محدودیت‌های تحقیق
5-6پیشنهادات برای تحقیق‌های آتی
7-5پیشنهادات کاربردی تحقیق
فهرست منابع:
پیوست
فهرست شکل‌ها:
1-2 : فرآیند خلق ارزش
2-2 : روش‌های برنامه‌ریزی گستره عملکرد
1-3 : مدل کاربردی تحقیق
1-4 : آمار توصیفی مربوط به ارزش افزوده اقتصادی
2-4 : آمار توصیفی مربوط به ساختار سرمایه
3-4 : آمار توصیفی مربوط به اندازه شرکت
4-4 : آمار توصیفی مربوط به سودآوری
5-4 : آمار توصیفی مربوط به رشد
فهرست جدول‌ها
1-1: نرخ بازده رویکرد مالی
2-1: معادل‌های حقوق‌صاحبان‌سهام
1-4: آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
2-4: جدول همبستگی متغیرها
3-4: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
4-4: نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بر اساس رشد
5-4: نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بر اساس اندازه شرکت
6-4: نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بر اساس سودآوری
7-4: نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بر اساس ساختارسرمایه
8-4: نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بر اساس ارزش‌افزوده‌اقتصادی
9-4: همبستگی و سطح معناداری بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
10-4: ترتیب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیونی
11-4: ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل‌ها در روش رگرسیون گام‌ به گام
12-4: آنالیز واریانس در رگرسیون چندگانه
13-4: ضرایب رگرسیون ،سطح معناداری و آماره T
14-4: نتایج حاصل از تخمین مدل بدون لحاظ اثرات ثابت‌و‌تصادفی
15-4: تخمین مدل با لحاظ اثرات ثابت
16-4: تخمین مدل با لحاظ اثرات تصادفی
1-5: ضرایب رگرسیونی، آماره¬ی T و سطح معناداری مدل بهینه
2-5: متغیرهای معنادار در معادله ی رگرسیونی بر اساس روش‌های رگرسیون گام به گام و اثرات ثابت
3 5: متغیرهای معنادار در معادله ی رگرسیونی بر اساس روش‌ رگرسیون گام به گام

رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با عوامل داخلی شرکت


تحقیق در مورد ارزش افزوده اقتصادی


تحقیق درباره ارزش افزوده اقتصادی


تحقیق رشته حسابداری


تحقیق رشته اقتصاد


مقاله در مورد ارزش افزوده اقتصادی


مقاله درباره ارزش افزوده اقتصادی


ارزش افزوده اقتصادی

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وزیر اقتصاد: نوسانات بورس ناشی از عوامل واقعی، روانی و ...

26/08/2020 · وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از مطالعه و مشورت در بورس معامله کنید، گفت: در ۱۰ روز اخیر مشکلاتی ایجاد شد که عوامل واقعی، روانی و یک مقدار هیجانات صورت گرفته در پی این عوامل، نوسانات بورس را مقداری زیاد کرد ...

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) | مرجع دانلود پاورپوینت

اسلاید 25: مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی (eva) 1- eva رابطه نزدیکی با خالص ارزش فعلی (npv) دارد. 2-eva مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنها است، پاسخگو می‌کند.3- eva از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت ...

پایان نامه مدیریت درباره : ارزش افزوده اقتصادی - تحقیق ...

بیشتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام دارد. ظهیری ،(1386) ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 83-79 را با انتخاب 55 شرکت از ...

وزیر اقتصاد: نوسانات بورس ناشی از عوامل واقعی، روانی و ...

26/08/2020 · وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از مطالعه و مشورت در بورس معامله کنید، گفت: در ۱۰ روز اخیر مشکلاتی ایجاد شد که عوامل واقعی، روانی و یک مقدار هیجانات صورت گرفته در پی این عوامل، نوسانات بورس را مقداری زیاد کرد ...

پایان نامه درباره ارزش شرکت

پایان نامه سطح نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت و ارزش شرکت­ پایان نامه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی عنوان: بررسی رابطه ...

پایان نامه مدیریت درباره : ارزش افزوده اقتصادی - تحقیق ...

بیشتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام دارد. ظهیری ،(1386) ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 83-79 را با انتخاب 55 شرکت از ...

وزیر اقتصاد: نوسانات بورس ناشی از عوامل واقعی، روانی و ...

26/08/2020 · وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از مطالعه و مشورت در بورس معامله کنید، گفت: در ۱۰ روز اخیر مشکلاتی ایجاد شد که عوامل واقعی، روانی و یک مقدار هیجانات صورت گرفته در پی این عوامل، نوسانات بورس را مقداری زیاد کرد ...

وزیر اقتصاد: نوسانات بورس ناشی از عوامل واقعی، روانی و ...

26/08/2020 · وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از مطالعه و مشورت در بورس معامله کنید، گفت: در ۱۰ روز اخیر مشکلاتی ایجاد شد که عوامل واقعی، روانی و یک مقدار هیجانات صورت گرفته در پی این عوامل، نوسانات بورس را مقداری زیاد کرد ...

پایان نامه مدیریت درباره : ارزش افزوده اقتصادی - تحقیق ...

بیشتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام دارد. ظهیری ،(1386) ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 83-79 را با انتخاب 55 شرکت از ...

رابطه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنّتی ...

حساس یگانه، ی. و دلخوش، م. (1388). رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش‎نامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(1): 15-1.##

پایان نامه ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین ساختار سرمایه ...

برچسب زده شده با :پایان نامه ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین ساختار سرمایه و سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر کیفیت سود بانک‌ها

عناوین پایان نامه های رشته حسابداری | تهران رساله

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (۸۶-۱۳۸۲) ۸۸: پیام نور بهشهر: ۲۸۵

پایان نامه درباره ارزش شرکت

پایان نامه سطح نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت و ارزش شرکت­ پایان نامه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی عنوان: بررسی رابطه ...

دانلود مقاله تبیین ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ...

دانلود مقاله تبیین ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها (EVA) با معیارهای اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (صنعت سیمان) pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت ...

تحقیق و تحلیل معماری کنزو تانگه


گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش بیوره (تشخیص موادی که دارای دو یا چند پیوند پپتیدی هستند .)


طرح توجيهي توليد ساخارین (شکر مصنوعی)


پلان آماده اتوکد، پلان ساختمان دو طبقه


پاورپوینت نمونه خارجی مجتمع مسکونی: تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی ویواز


طرح توجیهی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه


بررسی مورفولوژی و زراعت لوبیای معمولی


آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اندیمشک (واقع در استان خوزستان)


نقشه طبقات اقلیمی استان بوشهر