دانلود رایگان


تاثیر مشوق‌های بانکی بر مطالبات معوق - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تاثیر مشوق‌های بانکی بر مطالبات معوقچکیده:
به طور کلی می توان گفت تسهیلاتی که توسط سیستم بانک به مشتریان پرداخت می گردد بایستی در سررسیدهای معین و بر اساس قرارداد فی مابین بانک و مشتری به حیطه وصول در آید. از آنجا که بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی یا عدم پایبندی به تعهدات و... باعث می گردد که بخشی از مطالبات و یا تسهیلات پرداختی به مشتریان در موعد مقرر بازپرداخت نگردد. که این مسائل موجب مشکلات فراوانی برای بانک می گردد بنابراین جهت کاهش مطالبات معوق باید به دنبال مشوق هایی بود که مشتریان را به پرداخت اقساط خود ترغیب نماید. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مشوق های مختلف بر مطالبات معوق در بانک ملت استان قزوین پرداخته شدهاست.برای این کار5 مشوق (پرداخت تسهیلات به مشتریان خوش حساب، پرداخت جوایز برای مشتریان خوش حساب، ایجاد و ارتقاء بستر پرداخت غیر حضوری، پرداخت تسهیلات جهت پرداخت اقساط معوق، بخشش جرایم اقساط معوق) جهت بررسی تاثیر آنها در بازپرداخت تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مثبت مشوقهای بانکی بر مطالبات معوق است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری دراین تحقيق کارکنان شعب بانک ملت استان قزوین است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1396 و نمونه انتخابی در این تحقیق 139 نفر است. برای جمع آوری اطلاعات جهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که 5 مشوق انتخاب شده دارای تاثیر زیادی بر بازپرداخت تسهیلات اعطایی هستند.وهمچنین این مشوق ها توسط تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند که بر طبق نتایج مشخص گردید مشوق بخشش جرایم اقساط معوق دارای بالاترین اولویت و پرداخت تسهیلات جهت پرداخت تسهیلات عوق دارای کمترین اولویت است که باید در هنگام پیاده سازی این مشوق ها مورد توجه قرار گیرد. و سعی شود برحسب اولویتهای تعیین شده اقدام به اجرا و پیاده سازی گردد.
فهرست مطالب:
عنوان
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2-بیان مسأله
1-3-اهداف تحقیق
1-4-فرضیه های تحقیق
1-5-مدل مفهومی تحقیق
1-6-سؤالات تحقیق
1-7- متغیرهای تحقیق
1-8-مراحل تحقیق
1-9-روش تحقیق
1-10-روش جمع آوری اطلاعات
1-11-ابزار جمع آوری اطلاعات
1-12-روش تجزیه وتحلیل
1-13-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
1-14- سازماندهای تحقیق
1-15- خلاصه فصل
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه
2-2-طبقه بندي بدهي هاي سيستم بانكي به تفكيك دريافت كنندگان اعتبارات
2-3-عوامل ايجاد مطالبات معوق
2-3-1-عوامل درون سازمانی
2-3-2- عوامل برون سازمانی
2-4-روشهاي وصول مطالبات
2-5-عمده چالش هاي موثر بر افزايش مطالبات معوق
2-6-مطالبات معوق محدودیت بانک ها
2-7-تاثیر معوقات بر ضعیت و سیستم عملکردی موسسات و بانکها
2-8- تاثیر مطالبات معوق بر اقتصاد کشور و منافع ملی
2-9-عوامل ایجاد مطالبات غیر جاری بانکها
2-10-آثار مطالبات معوق
2-11-پیشینه تحقیق
2-12-معرفی کلیات بانک ملت
2-12-1-تاریخچه بانک
2-12-2- منشور اخلاقی کارکنان بانک
2-12-3-افتخارات کسب شده توسط بانک ملت
2-12-4-بانک ملت در مسیر بانکداری پایدار
2-13- خلاصه فصل
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه
3-2-روش تحقیق
3-2-1- مراحل تحقیق
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
3-4-قلمرو موضوعي تحقيق
3-6-قلمرو مکانی تحقیق
3-5-قلمرو زمانی تحقيق
3-7- نمونه و نمونه گیری
3-8-معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
3-8-1 -مصاحبه
3-8-2- پرسشنامه
3-8-2-1 معرفی پرسشنامه تحقیق
3-8-2-2- چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه
3-9- روایی وپایایی
3-9-1- روایی (اعتبار
3-9-2- پایایی (اعتماد
3-10-تکنیک تاپسیس
3-11-روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها
3-12- خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
4-1-مقدمه
4-2-بررسی توصیفی جامعه آماری
4-2-1-جنسیت
4-2-2- تحصیلات
4-2-3-سابقه کار
4-2-4-پست سازمان
4-3- مراحل تجزیه
4-3-1- تعیین مشوق های تاثیر گذار بر وصول مطالبات
4-3-2- ارزیابی وتحلیل شاخصها وتعیین مقدار عددی آنها
4-3-3- آزمون فرضیه های تحقیق
4-3-3-1-فرضیه اول
4-3-3-2-فرضیه دوم
4-3-3-3-فرضیه سوم
4-3-3-4-فرضیه چهارم
4-3-3-5-فرضیه پنجم
4-3-4-رتبه بندی متغیر ها با مدل تاپسیس
4-4-خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1-مقدمه
5-2-خلاصه تحقیق
5-3-پاسخ سوالات تحقیق ونتیجه گیری
5-3-1-پاسخ سوالات تحقیق
5-3-2-نتایج حاصل ازتحقیق
5-4-پیشنهادات
5-5- محدودیت تحقیق
6-پیوست
7- منابع
فهرست جدول‌ها:
عنوان
جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت
جدول 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات
جدول 4-3 توزیع فراوانیسابقه کار
جدول 4-4 توزیع فراوانی پست سازمانی
جدول 4-5 مقدار پایایی سوالات پرسشنامه
جدول 4-6مقدار پایایی پرسشنامه 52
جدول 4-7 میانگین واریانس داده های تحقیق
جدول 4-8 نتایج حاصل از تحلیل بااستفاده از آزمون T
جدول 4-9 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
جدول 4-10 رتبه بندی شاخصهای تحقیق

فهرست شکل‌ها: شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق
شکل 4-1 نمودار دایره ای توزیع جنسیت
شکل 4-2 نمودار دایره ای توزیع فراوانی
شکل 4-3 نمودار دایره ای توزیع سابقه کار
شکل 4-4 نمودار دایره ای توزیع پست سازمانی

تاثیر مشوق‌های بانکی بر مطالبات معوقات


تحقیق رشته حسابداری


تحقیق اقتصاد


مقاله رشته اقتصاد


مقاله رشته حسابداری


دانلود مقاله


دانلود تحقیق


تحقیق رشته حسابداری


تحقیق رشته اقتصاد


تحقیق درمورد معوقات بانکی


تحقیق در مورد تاثیر مشوق‌های بانکی بر

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عوامل رشد مطالبات معوق بانکی

در این تحقیق مطالبات معوق بانکی زاییده دو بخش عنوان شده‌است: بخش ارادی فرد وام‌گیرنده و بخش دیگر تحت تاثیر عوامل خارج از اختیار وام‌گیرندگان که در مورد بخش دوم می‌توان به شرایط کلان اقتصادی و مالی مثل تورم، نرخ ارز ...

بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها

طبق مدل­های برازش شده، تأثیر شوک­ متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست‌های پولی و مالی به‌وجود می­آید، نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تأثیرات بر روی مطالبات ...

تاثیر رشد مطالبات بانکی بر ساختار بانک ها | بانک امروز ...

نظام بانکی در ایران به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی است اهمیت نظام بانکی به اندازه ای که رفع تمام معضلات اقتصادی به نوعی وابسته به اصلاح ساختار بانک ...

مقاله بررسی رابطه بین عوامل برون سازمانی و مطالبات معوق ...

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی رابطه بین عوامل برون سازمانی و مطالبات معوق بانکی (مورد مطالعه: بانک ملت استان سمنان) چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر مطالبات ...

تاثیر رشد مطالبات بانکی بر ساختار بانک ها | بانک امروز ...

نظام بانکی در ایران به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی است اهمیت نظام بانکی به اندازه ای که رفع تمام معضلات اقتصادی به نوعی وابسته به اصلاح ساختار بانک ...

سیف: مطرح کردن افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در دولت یازدهم ...

خبرگزاری تسنیم: رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح مطالبی از قبیل اینکه مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته ...

مقاله بررسی تاثیر ریسک های اعتباری، بر مطالبات معوق مسکن ...

با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ریسک های اعتباری، بر مطالبات معوق مسکن مهر و کارایی آن بر نظام بانکی پرداخته است.

تاثیر رشد مطالبات بانکی بر ساختار بانک ها | بانک امروز ...

نظام بانکی در ایران به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی است اهمیت نظام بانکی به اندازه ای که رفع تمام معضلات اقتصادی به نوعی وابسته به اصلاح ساختار بانک ...

بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها

طبق مدل­های برازش شده، تأثیر شوک­ متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست‌های پولی و مالی به‌وجود می­آید، نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تأثیرات بر روی مطالبات ...

مقاله مطالعه تأثیر شاخص های فنی و بازار بر وصول مطالبات ...

نظام بانکی ایران در سالهای اخیر با رشد فزاینده مطالبات معوق مواجه گردیده؛ که یکی ازبدیهی ترین اثرات بروز مطالبات معوق، ایجاد اختلال ... مطالعه تأثیر شاخص های فنی و بازار بر وصول مطالبات بانک ...

بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها ...

بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق ... گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع‌ تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت‌تأثیر قرار دهد.در این شرایط تخمین یک مدل اقتصادی‌ مناسب که ...

تاثیر رشد مطالبات بانکی بر ساختار بانک ها | بانک امروز ...

نظام بانکی در ایران به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی است اهمیت نظام بانکی به اندازه ای که رفع تمام معضلات اقتصادی به نوعی وابسته به اصلاح ساختار بانک ...

ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه ...

هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ardl)[1]استفاده شده است.

بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها ...

بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق ... گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع‌ تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت‌تأثیر قرار دهد.در این شرایط تخمین یک مدل اقتصادی‌ مناسب که ...

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر مطالبات ...

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیرجاری به تفکیک مطالبات سررسید، معوق و مشکوک‌الوصول بخش بانکی است. همچنین از متغیرهای درون بانکی به‌منظور افزایش قدرت توضیحی بیشتر و استواری ...

مقاله بررسی رابطه بین عوامل برون سازمانی و مطالبات معوق ...

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی رابطه بین عوامل برون سازمانی و مطالبات معوق بانکی (مورد مطالعه: بانک ملت استان سمنان) چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر مطالبات ...

تاثیر رشد مطالبات بانکی بر ساختار بانک ها | بانک امروز ...

نظام بانکی در ایران به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی است اهمیت نظام بانکی به اندازه ای که رفع تمام معضلات اقتصادی به نوعی وابسته به اصلاح ساختار بانک ...

تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران

از جمله موارد مؤثر بر مطالبات معوق رقابت در صنعت بانکداری است. به منظور بررسی نحوه این ارتباط از یک مدل داده­های تابلویی متشکل از 18 بانک فعال در تمام دوره (1390-1384) استفاده می­شود.

گزارش کار آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات (فركانس نوسانات پيچشي (بدون استهلاك ويسك)


پایان نامه رباتهای Biped


نقشه ی رستری جهت شیب استان تهران


پرسشنامه منابع قدرت


نقشه طبقات اقلیمی استان فارس


پاورپوینت سنجش از دور در بلایای طبیعی


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بیجار (واقع در استان کردستان)


تحقیق تاثیر ERP در SCM


پاورپوینت-آشنایی با معماری اسلامی و اصول آن- در 40 اسلاید-powerpoint-ppt


بررسی ارزش افزایش کالاها و خدمات در زمینه استهلاک