دانلود رایگان


بررسی عوامل مؤثر بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی عوامل مؤثر بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
در مطالعه حاضر،‌ عوامل مؤثر بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است. به منظور حصول اهداف و آزمون فرضیه‌های تدوین شده، محقق ضمن انتخاب 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک برای یک قلمروی زمانی ده ساله از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1395، به انجام آزمون فروض کلاسیک پرداخت. یافته‌های تحلیل، ضمن استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده‌های تابلویی و روش اثرات ثابت، حاکی از این امر بود که اهرم مالی بر نسبت نگهداشت وجه نقد تأثیر منفی و معناداری دارد، سود تقسیمی برنگه داشت وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد، سودآوری بر نسبت نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت ومعناداری دارد. اما از نظر آماری؛ تأثیر اندازه شرکت، رتبه نقدشوندگی، تمرکز مالکیت و مالکیت عمد نگه داشت وجه نقد معنادار نبود.
فهرست مطالب :
عنوان
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 سوالات پژوهش
1-4 فرضیه‌های پژوهش
1-5 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-6 روش شناسی
1-6-1 روش¬های گردآوری اطلاعات
1-6-2 قلمرو
1-7 جامعه¬ و نمونه¬
1-8 تعریف واژه های کلیدی
1-9 ساختار تحقیق
1-10 خلاصه فصل اول
فصل دوم:مباني نظري و مروري بر پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه
2-2 اهميت جريان هاي نقدي
2-3 فرضيه هاي موجود در خصوص جريان هاي نقدي
2-3-1 فرضيه اطلاعات جريان هاي نقدي
2-3-2 فرضيه جريان نقدي آزاد
2-4 انگيزه هاي نگهداري وجوه نقد
2-5 تئوري هاي حاكم بر نگهداري وجوه نقد
2-6 عوامل تعيين کننده مانده وجه نقد
2-6-1 هزينه هاي معاملات
2-6-2 اطلاعات نامتقارن و هزينه هاي نمايندگي بدهي
2-6-2-1 عدم تقارن اطلاعاتي
2-6-2-2 هزينه هاي نمايندگي بدهي
2-6-2-3 هزينه هاي نمايندگي نظريات مديريتي
2-7 نظريه هاي مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد
2-7-1 نظريه عدم تقارن اطلاعاتي
2-7-2 نظريه نمايندگي
2-7-3 نظريه موازنه
2-7-3-1 عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه موازنه
2-7-4 نظريه سلسله مراتب تأمين مالي
2-7-4-1 عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبي
2-7-5 نظريه جريان وجه نقد آزاد
2-7-5-1 عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه نقدي آزاد
2-8 ذخاير نقدي و محدوديت هاي مالي
2-9 معيارهاي وجود محدوديت هاي مالي
2-10 پيشينه تحقيق
2-11 خلاصه فصل
فصل سوم:روش‌شناسی پژوهش
3-1‌مقدمه
3-2‌‌ سؤالات و فرضیه‌های پژوهش
3-2-1 سؤالات پژوهش‌
3-2-2 فرضيه‏هاي پژوهش‌
3-3‌‌ روش انجام پژوهش
3-4‌ قلمروی پژوهش
3-4-1 ‌قلمروی موضوعی پژوهش
3-4-2‌ قلمروی مکانی پژوهش
3-4-3 قلمروی زمانی پژوهش
3-5‌ جامعه¬ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
3-6‌ متغیرهای پژوهش و شیوه ارزیابی آنان
3-6-1 نگهداشت وجه نقد
3-6-2 اهرم
3-6-3 سود تقسیمی
3-6-4 سودآوری
3-6-5 اندازه شرکت
3-6-6 رتبه نقد شوندگی
3-6-7 تمرکز مالکیت نهادی
3-6-8 مالکیت عمده
3-7 مدل پژوهش
3-8 روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه¬های پژوهش
3-9 شیوه گردآوری داده‌ها
3-10 آزمون‌های مورد استفاده در پژوهش
3-10-1‌ آزمون نرمال بودن داده ها
3-10-1‌-1 راه های بررسی تست نرمال بودن
3-10-1-1-1‌ تحلیل توصیفی
3-10-1-1-2‌ تحلیل استنباطی
3-10-2‌ آزمون پایایی
3-10-3‌ آزمون F لیمر
3-10-4‌آزمون هاسمن
3-10-5‌ تحليل رگرسيون
3-10-5-1‌روش حداقل مربعات معمولي‌
3-10-5-2‌ روش حداقل مربعات تعميم يافته‌
3-10-5-3‌ آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون
3-10-5-4‌ آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون
3-10-5-5‌ آزمون معنی‌دار بودن ضرایب
3-11 آزمون فروض کلاسیک
3-11‌-1‌ عدم وجود خودهمبستگی
3-11‌-2 عدم وجود واریانس ناهمسانی
3-11‌-3‌ عدم وجود هم خطی
3-11‌-4‌ ضریب تعیین
3-11‌-5 ضریب تعیین تعدیل شده
3-11‌-6‌ آزمون F
3-11‌-7 ‌آزمون تی استیودنت
3-12 خلاصه¬ فصل
فصل چهارم:یافته‌های پژوهش
4-1‌ مقدمه
4-2‌ بررسی آمار توصیفی متغیر های پژوهش
4-3‌ بررسی پایایی متغیر‌های پژوهش
4-4‌ آزمون نرمال بودن جملات خطای مدل فرضیه‌های پژوهش
4-5‌ بررسی همخطی میان متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش
4-6 آزمون واریانس ناهمسانی
4-‌7 آزمون اف لیمر و هاسمن
4-8‌ آزمون فرضیه‌های پژوهش
4-9 خلاصه فصل
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه
5-2 خلاصه پژوهش
5-2-1 نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیه‌های ‌پژوهش
5-3 بحث و نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش
5-3-1 بحث و نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش
5-3-2 بحث و نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش
5-3-3 بحث و نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش
5-3-4 بحث و نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش
5-3-5 بحث و نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم پژوهش
5-3-6 بحث و نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه ششم پژوهش
5-3-7 بحث و نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه هفتم پژوهش
5-4 پیشنهادات
5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های پژوهش
5-4-2 پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی
5-5 محدودیت‌های پژوهش
5-6 خلاصه فصل
منابع و مأخذ
چکیده انگلیسی


فهرست جداول:
عنوان صفحه
جدول1: خلاصه تحقيقات داخلي انجام شده در مورد نگهداشت وجه نقد
جدول2: خلاصه تحقيقات خارجي انجام شده در مورد نگهداشت وجه نقد
نگاره 3-1: خلاصه آزمون های مورد استفاده
نگاره 4-1 : آمار توصیفی متغیر‌های پژوهش در دوره مورد بررسی
ادامه نگاره 4-1: رتبه‌بندی شرکت‌های نمونه بر اساس متغیر وابسته
نگاره 4-2: نتایج آزمون پایایی متغیر‌های پژوهش
نگاره 4-3 : نتایج آزمون نرمال بودن جملات خطای مدل فرضیه‌های پژوهش
نگاره 4-4‌: بررسی همخطی میان متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش
نگاره 4-5‌: نتایج بررسی واریانس ناهمسانی
نگاره 4-6: انتخاب الگوی داده‌های تابلویی در مقابل داده‌های تلفیقی در فرضیه‌های پژوهش
نگاره 4-7: انتخاب الگوی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی در فرضیه‌های پژوهش
نگاره 4-8: مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه‌های‌‌ پژوهش
نگاره 5-1: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش
پیوست1: لیست شرکت‌های مورد بررسی
پیوست 2‌: آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی
پیوست 3‌: آزمون پایایی
پیوست 4‌: آزمون نرمال بودن جملات خطای فرضیه‌های پژوهش
پیوست 5‌: آزمون نبود همخطی
پیوست 6‌: آزمون نبود واریانس ناهمسانی
پیوست 7: آزمون فرضیه‌های پژوهش

تحقیق حسابداری


حسابداری


تحقیق بانکداری


بانکداری


بانک


تحقیق در مورد بورس


بورس


مقاله در مورد بورس


دانلود مقاله در مورد بورس


دانلود تحقیق در مورد بورس


دانلود تحقیق درباره بورس


دانلود مقاله درباره بورس


دانلود مقاله


دانلود تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر توانایی مدیریت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های ...

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود. به منظور سنجش توانایی...

تأثیر توانایی مدیریت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های ...

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود. به منظور سنجش توانایی...

رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق ...

شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های. حسابداری مالی، چهارم، صص . 00 تا 000.3 قربانی، سعید و مجتبی عدیلی ) 0390 (. نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن

بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر نگهداشت وجه نقد و کیفیت سود

هدف از بررسی این پژوهش تاثیر چرخه عمر و چرخه تجاری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و بازده سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال های 1385 تا 1391 می باشد.

رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد ...

در این تحقیق فرضیه­های مطرح شده مبنی بر وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت.

شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های ...

بررسی رابطه عوامل درون شرکتی و برون شرکتی با نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 6 (23)، 77-101.

بررسی تاثیر توسعه نهادی و مالکیت دولتی بر سطح نگهداشت وجه ...

هدف این پژوهش تاثیر توسعه نهادی و مالکیت دولتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال¬های 1387 تا 1393 می¬باشد.

بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر نگهداشت وجه نقد و کیفیت سود

هدف از بررسی این پژوهش تاثیر چرخه عمر و چرخه تجاری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و بازده سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال های 1385 تا 1391 می باشد.

بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های ...

بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: پژوهش های حسابداری مالی: مقاله 4، دوره 1، شماره 1، زمستان 1388 ، صفحه 53-70 اصل مقاله (338 k) نویسندگان

شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های ...

بررسی رابطه عوامل درون شرکتی و برون شرکتی با نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 6 (23)، 77-101.

بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر نگهداشت وجه نقد و کیفیت سود

هدف از بررسی این پژوهش تاثیر چرخه عمر و چرخه تجاری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و بازده سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال های 1385 تا 1391 می باشد.

بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و سهم بازار با استفاده از ...

14- فروغی، داریوش و سعید فرزادی. (1392). بررسی تأثیر تغییرات جریان‌های نقدی بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تورم، چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد

راهبرد نگه‎داشت وجه نقد، توازنی میان منافع و هزینه‌های نگه‎داشت وجه نقد است. در سطح کلان، شرکت‌ها در واکنش به تورم راهبرد نگه‎داشت وجه نقد را تعدیل می‌کنند. در سطح خرد، چرخۀ عملیاتی بیان‎کنندۀ گردش جریان‎های وجه ...

رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق ...

شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های. حسابداری مالی، چهارم، صص . 00 تا 000.3 قربانی، سعید و مجتبی عدیلی ) 0390 (. نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن

شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های ...

بررسی رابطه عوامل درون شرکتی و برون شرکتی با نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 6 (23)، 77-101.

رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد ...

ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و میزان ذخایر وجه نقد از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت می‌باشند. هدف تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد می­باشد. جهت انجام این پژوهش نمونه­ای مشتمل بر 90 ...

كليه نقشه هاي سازه اي بانك


شیپ فایل کاربری اراضی استان همدان


نقشه منحنی های هم تبخیر استان سمنان


بررسي روابط ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي


گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات(بررسي ارتعاشات سيستم جرم و فنر و بدست آوردن ضریب )


جزوه صرف و نحو رشته عربی


طرح تجارتی بازرگانی میوه


طرح توجیهی تولید ورق پلی کربنات


پلان ویلا لوکس C8


پروژه کامل فرآيندهاي متداول جوشكاري