دانلود رایگان


رابطه دفعات گزارشگری زیان بر تغییرات در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکتها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رابطه دفعات گزارشگری زیان بر تغییرات در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکتهاچکیده:
هدف این تحقیق، ارزیابی اثر دفعات گزارشگری زیان بر تغییرات در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران می باشد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، متغیر وابسته، تغییرات سازوکارهای حاکمیت شرکتی و متغیر مستقل، گزارشگری زیان مرتبه اول و مرتبه دوم می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از بعد روش شناسي از نوع تحقيق توصيفي- همبستگي است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 80 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1384تا 1393جمع آوری گردیده است.روش آماری مورد استفاده جهت آزمو فرضیه ها با استفاده از دادههای تابلویی (پانل دیتا)، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که (1) بین گزارشگری زیان در مرتبه اول و تغییرات در وضعیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (2) بین گزارش زیان در دو سال متوالی و تغییر در وضعیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


فهرست مطالب:
عنوان
صفحه
چكيده
فصل اول: كليات تحقيق
1-1) مقدمه
1-2) بيان مسأله
1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق
1-4) اهداف تحقيق
1-5) فرضيه هاي تحقيق
1-6) قلمرو تحقيق
1-6-1) قلمرو موضوعي
1-6-2) قلمرو زماني
1-6-3) قلمرو مكاني
1-7) استفاده كنندگان از نتايج تحقيق
1-8) تعريف واژه ها و اصطلاحات
1-9) ساختار تحقيق
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه
2-2) ادبيات و مباني نظري تحقيق
2-2-1) حاكميت شركتي
2-2-1-1) اهداف حاكميت شركتي
2-2-1-2) مزاياي حاكميت شركتي
2-2-1-3) انواع سيستم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-3-1) سيستم درون سازماني
2-2-1-3-2) سيستم برون سازماني
2-2-1-4) تمركز مالكيت به عنوان يكي از مهم ترين مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-5) نسبت سهام داران يا مالكان نهادي به عنوان يكي ديگر از مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-6) نسبت شركت هاي خانوادگي
2-2-1-7) اندازه هيات مديره به عنوان يكي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-8) نسبت اعضاي غير موظف هيات مديره يكي ديگر از مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-9) نفوذ مدير عامل مكانيزمي ديگر از مكانيزم هاي حاكميت شركتي
2-2-1-10) دوگانگي نقش مدير عامل و رئيس هيات مديره مكانيزمي ديگر از حاكميت شرکتی
2-2-2) كيفيت و ويژگي هاي هيات مديره
2-2-2-1) اندازه هيات مديره
2-2-2-2) تركيب و ساختار هيات مديره
2-2-2-3) جلسات هيات مديره
2-2-2-4) دانش مالي هيات مديره
2-2-2-5) جدايي نقش رئيس هيات مديره و مدير عامل
2-2-2-6) استقلال هيات مديره
2-2-2-7) اعتبار هيات مديره
2-2-2-8) موارد مستخرجه از قانون تجارت در خصوص وظايف هيات مديره در شركت هاي سهامي
2-2-3) حاكميت شركتي در ايران
2-2-3-1) مالكيت شركتها
2-2-3-2) تركيب مالكيت و حاكميت شركتي
2-2-3-3) تركيب مالكيت و سهامداران مديران
2-2-4) عناصر كيفيت گزارشگري مالي
2-2-4-1) عوامل تعيين كننده كيفيت گزارشگري مالي
2-2-4-2) كيفيت صورتهاي مالي در مقايسه با كيفيت گزارشگري مالي
2-2-4-3) رويكردهاي تخلف براي ارزيابي كيفيت گزارشگري مالي
2-2-4-3-1) نيازهاي استفاده گنندگان
2-2-4-3-2) حمايت از سرمايه گذار / سهام دار
2-2-5) عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع
2-3) پيشينه تحقيق
2-3-1) پيشينه داخلي تحقيق
2-3-2) پيشينه خارجي تحقيق
2-4) خلاصه فصل
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه
3-2) فرضيه هاي تحقيق
3-3) روش تحقيق
3-4) مدل ها و متغيرهاي تحقيق
3-5) جامعه آماري
3-6) نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
3-7) روش جمع آوري اطلاعات
3-8) روش هاي تجزيه و تحليل داده هاو آزمون فرضیه
3-9) روش آزمون فرضيه ها
3-9-1) روش آمون فرضيه ها
3-9-2) رگرسيون چند متغيره
3-9-3) تحليل همبستگي
3-9-3-1) تحليل همبستگي پيرسون
3-9-3-2) ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده
3-9-4) آزمون معنادار بودن R
3-9-5) آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون
3-9-6) آزمون معنادار بودن ضرايب
3-9-7) آزمون موثر بودن مدل رگرسيون
3-9-8) آماره دوربين- واتسون
3-9-9) عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي
3-9-10) آزمون F ليمر
3-9-11) آزمون هاسمن
3-10) خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1) مقدمه
4-2) آمارهاي توصيفي
4-3) تجزيه و تحليل داده ها
4-3-1) آمار استنباطي
4-3-2) پايايي متغيرها
4-3-3) بررسي نرمال بودن جملات خطا
4-3-4) عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي
4-3-5) عدم وجود خود همبستگي جزء خطا
4-3-6) آزمون همبستگي
4-3-7) آزمون فرضيه 1-1
4-3-8) آزمون فرضيه 1-2
4-3-9) آزمون فرضيه 1-3
4-3-10) آزمون فرضيه 1-4
4-3-11) آزمون فرضيه 1-5
4-3-12) آزمون فرضيه 1-6
4-3-13) آزمون فرضيه 1-7
4-3-14) آزمون فرضيه 2-1
4-3-15) آزمون فرضيه 2-2
4-3-16) آزمون فرضيه 2-3
4-3-17) آزمون فرضيه 2-4
4-3-18) آزمون فرضيه 2-5
4-3-19) آزمون فرضيه 2-6
4-3-20) آزمون فرضيه 2-7
4-4) خلاصه فصل
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه
5-2) نتيجه گيري در مورد فرضيه هاي تحقيق
5-2-1) نتيجه گيري در مورد فرضيه اول
5-2-2) نتيجه گيري در مورد فرضيه دوم
5-3) پيشنهادهاي مبتني بر نتايج تحقيق
5-4) پيشنهادها براي تحقيق هاي آينده
5-5) محدوديت هاي تحقيق
5-6) خلاصه فصل
منابع
الف) منابع فارسي
الف) منابع انگليسي
پيوست ها
چكيده انگليسي


فهرست جدول ها:
عنوان
صفحه
جدول 3-1) متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آن ها
جدول 3-2) روش حذف سيستماتيك
جدول 3-3) پراكندگي شركت هاي نمونه در سطح صنايع مختلف
جدول 4-1) آمار توصيفي
جدول 4-2) آزمون پايايي لوين، لين و چو
جدول 4-3) آزمون جارگو برا
جدول 4-4) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل اول
جدول 4-5) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل دوم
جدول 4-6) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل سوم
جدول 4-7) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل چهارم
جدول 4-8) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل پنجم
جدول 4-9) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل ششم
جدول 4-10) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل هفتم
جدول 4-11) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل هشتم
جدول 4-12) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل نهم
جدول 4-13) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل دهم
جدول 4-14) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل يازدهم
جدول 4-15) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل دوازدهم
جدول 4-16) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل سيزدهم
جدول 4-17) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطي بين جملات توضيحي در مدل چهاردهم
جدول 4-18) نتايج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگي جزء خطا
جدول 4-19) ماتريس همبستگي
جدول 4-20) آزمون F ليمر
جدول 4-21) آزمون هاسمن
جدول 4-22) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-1
جدول 4-23) آزمون F ليمر
جدول 4-24) آزمون هاسمن
جدول 4-25) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-2
جدول 4-26) آزمون F ليمر
جدول 4-27) آزمون هاسمن
جدول 4-28) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-3
جدول 4-29) آزمون F ليمر
جدول 4-30) آزمون هاسمن
جدول 4-31) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-4
جدول 4-32) آزمون F ليمر
جدول 4-33) آزمون هاسمن
جدول 4-34) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-5
جدول 4-35) آزمون F ليمر
جدول 4-36) آزمون هاسمن
جدول 4-37) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-6
جدول 4-38) آزمون F ليمر
جدول 4-39) آزمون هاسمن
جدول 4-40) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-7
جدول 4-41) آزمون F ليمر
جدول 4-42) آزمون هاسمن
جدول 4-43) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-8
جدول 4-44) آزمون F ليمر
جدول 4-45) آزمون هاسمن
جدول 4-46) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-9
جدول 4-47) آزمون F ليمر
جدول 4-48) آزمون هاسمن
جدول 4-49) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-10
جدول 4-50) آزمون F ليمر
جدول 4-51) آزمون هاسمن
جدول 4-52) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-11
جدول 4-53) آزمون F ليمر
جدول 4-54) آزمون هاسمن
جدول 4-55) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-12
جدول 4-56) آزمون F ليمر
جدول 4-57) آزمون هاسمن
جدول 4-58) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-13
جدول 4-59) آزمون F ليمر
جدول 4-60) آزمون هاسمن
جدول4-61) نتايج بررسي ضرايب جزئي مدل 4-14
جدول 5-1) خلاصه نتايج فرضيه هاي تحقيق

تغییرات استقلال هیأت مدیره


تغییرات تمرکز مالکیت


تغییرات دوگانگی مدیرعامل


تغییرات مالکیت مدیریتی


گزارشگری زیان مرتبه اول و گزارشگری زیان مرتبه دوم


تحقیق حسابداری


دانلود تحقیق حسابداری


دانلود تحقیق


حسابداری


مقاله حسابداری


دانلود مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حاکمیت شرکتی – بهین کاو

حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظام الدین رحیمیان، سید حسن صالح نژاد، علی سالکی

بررسی رابطه بین گزارشگری زیست محیطی و مكانیزم های حاکمیت ...

پروانه, محمد ، رضائی, جواد ، نباوند, بهروز (1395) بررسی رابطه بین گزارشگری زیست محیطی و مكانیزم های حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. در: کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و ...

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه ­کاری حسابداری با ریسک ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.A)) عنوان: مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری ...

بررسی رابطه بین به هنگامی گزارش گری مالی سالانه و حاکمیت شرکتی

این پژوهش به بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می پردازد که با به هنگامی گزارش گری مالی سالانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مرتبط هستند.

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری - دانلود پایان نامه و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با بهره گرفتن از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله در مورد ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ...

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 791 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 170 هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های ...

حاکمیت شرکتی – بهین کاو

حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد.

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق. 1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. 17. 1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی. 17. 2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20. 1-2-1-2 .تئوری نمایندگی. 21. 2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات.. 23. 3-2-1-2.تئوری ذینفعان. 24

مشاهده فعالیت - ATU

(1395). نقش استراتژیک کارکنان در حاکمیت شرکتی. حسابدار، 296 حساس یگانه یحیی. (1394). تاثیر ساز و کار های حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی.

بایگانی: حاکمیت شرکتی | دفتر استراتژی شریف ارائه خدمات ...

حاکمیت شرکتی. در یک تعریف محدود، حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که تضاد بالقوه بین مدیران و سهامداران را حل می کند. به ویژه برای بانکها که مالکان به منظور افزایش ارزش سهام خود، از استراتژی های سرمایه ای ...

بسم الله الرحمن الرحیم

حاکمیت شرکتی: مجموعه سازکارهایی که دربرگیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت است.

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته ...

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ می باشد. اهداف بعدی:

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه ­کاری حسابداری با ریسک ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.A)) عنوان: مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری ...

بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته ...

این پژوهش رابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت سود 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 85 الی 89 به روش تحلیلی ترکیبی مورد بررسی قرار داد.

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته ...

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ می باشد. اهداف بعدی:

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری «M.A» موضوع: بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت ...

بسم الله الرحمن الرحیم

رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظام الدین رحیمیان، سید حسن صالح نژاد، علی سالکی

بسم الله الرحمن الرحیم

حاکمیت شرکتی: مجموعه سازکارهایی که دربرگیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت است.

مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ...

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران فایل ورد (word ...

بایگانی: حاکمیت شرکتی | دفتر استراتژی شریف ارائه خدمات ...

حاکمیت شرکتی. در یک تعریف محدود، حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که تضاد بالقوه بین مدیران و سهامداران را حل می کند. به ویژه برای بانکها که مالکان به منظور افزایش ارزش سهام خود، از استراتژی های سرمایه ای ...

نظام راهبری شرکت ها - حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم‌های هدایت و کنترل شرکت‌هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌های ذینفعان مختلف شرکت‌ها اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران، و سایرشخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیت‌های شرکت ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرس

حاکمیت شرکتی تاثیر مثبتی بر روند گزارشگری مالی شرکت ها و روند حسابرسی دارد. مطالعه ی تغییر حسابرس با توجه به مکانیسم های حاکمیت شرکتی ممکن است به تجزیه و تحلیل کیفیت حسابرسی و نقش حسابرس در حصول اطمینان از اعتبار مالی ...

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهار نظر حسابرس ...

در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق ...

بایگانی: حاکمیت شرکتی | دفتر استراتژی شریف ارائه خدمات ...

حاکمیت شرکتی. در یک تعریف محدود، حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که تضاد بالقوه بین مدیران و سهامداران را حل می کند. به ویژه برای بانکها که مالکان به منظور افزایش ارزش سهام خود، از استراتژی های سرمایه ای ...

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ...

چكيده:حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های ...

بایگانی: حاکمیت شرکتی | دفتر استراتژی شریف ارائه خدمات ...

حاکمیت شرکتی. در یک تعریف محدود، حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که تضاد بالقوه بین مدیران و سهامداران را حل می کند. به ویژه برای بانکها که مالکان به منظور افزایش ارزش سهام خود، از استراتژی های سرمایه ای ...

طرح توجيهی فرآوري و بسته‌بندي ماهي


تحقیق شهر الکترونيکی


نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان)


پروژه جابربن حیان با موضوع حیوانات اهلی و وحشی


نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان رضوی


بررسی عوامل مؤثر در افزایش کارایی نیروی انسانی


گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( آزمایش کمانش )


تحقیق مدیریت در قرآن


تحقیق جرم قابل گذشت طبق قانون ایران و فرانسه


پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولر