دانلود رایگان


بررسی تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی ها سررسیدهای مختلف - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی ها سررسیدهای مختلفچکیده:
ساختار سرمايه به معني نحوه تامين مالي شرکت، بر روي ارزش شرکت تاثير مي گذارد، به عبارتي رابطه بين اجزاي تشکيل دهنده ساختار سرمايه که آميزه اي از اوراق قرضه و سهام براي تامين مالي مي باشد بر روي نتايج عملکرد شرکت ها تاثير بسزايي دارد. تصميمات مربوط به ساختار سرمايه نقش موثري در کارايي و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامين سرمايه خواهد داشت و در نتيجه درک تئوري ساختار سرمايه مي تواند به مديران اين امکان را بدهد تا به ساختار سرمايه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست يابند. ما با استفاده از تعریف های بدهی کامپیواستات پنج مقوله را بر اساس استفاده یا عدم استفاده یک شرکت از بدهی با تاریخ های متفاوت سررسید تعریف می کنیم تاثير نوسانات جريان وجوه نقد (تغييرات وجوه نقد عملياتي) بر ساختار دارايي و سرمايه و بدهی شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شد. بطور كلي رابطه معني‌داري بين نوسانات جريان وجوه نقد و ساختار دارايي و سرمايه و بدهی شرکت های تولیـــدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 90-95 وجود دارد، و عدم رابطه معني‌دار در برخي ازنتایج مدل ‌ها بر حسب نمونه جزیی، ناشي از رفتار مقطعي شركت ها در مواجه با شرايط محدوديت و عدم محدوديت ‌مالی است، زیرا به کمک آزمون معنا دار بودن معادله خط رگرسیون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مورد استفاده تایید گردیده است.


فهرست مطالب:چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 بیان مسئله
1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
1-3 اهداف پژوهش
1-4 فرضیه و سوالات پژوهش
1-5 روش کار
1-5-1 نوع و روش پژوهش
1-5-2 روش گردآوری اطلاعات
1-5-3 ابزار گردآوری اطلاعات
1-5-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-5-5 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
1-5-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی منتغیرها
1-6 خلاصه ی فصل
فصل دوم ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه
2-2 اهداف گزارشگری مالی
2-3 نقش صورت های مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی
2-4 اهداف گزارشگری مالی وصورت جریان وجوه نقد
2-5 صورت جریان وجوه نقد
2-6 طبقه بندی اقلام در صورت جریان وجوه نقد
2-6-1 فعالیت های عملیاتی
2-6-2بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
2-6-3 مالیات بر درآمد
2-6-4 فعالیت های سرمایه گذاری
2-6-5 فعالیت های تامین مالی
2-6-6 روشهای محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی
2-7 نوسان وجوه نقد
2-8 تعریف ساختار سرمایه
2-8-1 نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
2-8-2 نظریه درآمد خالص
2-8-3 نظریه درآمد عملیاتی خالص
2-8-4 تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها
2-8-4-1 تئوری مودیلیانی میلر
2-8-4-2 مالیات و نظریه مودیلیانی و میلر
2-8-4-3 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر
2-8-4-4 هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر
2-8-4-5 تئوری تبادل ایستا
2-8-4-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی
2-8-4-7 تئوری ساختار سازمانی
2-8-5 هزینه سرمایه
2-8-6 عوامل موثر بر ساختار سرمایه
2-8-6-1 ملاحظات مالیاتی
2-8-6-2 نوع دارایی های شرکت
2-8-6-3 نوسان سود عملیاتی شرکت
2-8-7 مقیاس¬های ساختار سرمایه
2-8-8 رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه
2-9 رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه
2-10 ساختار بدهی ها
2-11 مرور ادبیات و سوابق مربوطه
2-12 خلاصه فصل
فصل سوم روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 نوع تحقیق
3-3 قلمرو مکانی،زمانی،موضوعی تحقیق
3-3-1 قلمرو موضوعی
3-3-2 قلمرو مکانی
3-3-3 قلمرو زمانی
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات
3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
3-6 متغيرهاي تحقيق و نحوه ی اندازه گیری آنها
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-8 آماره های آزمون فرضیه ها
3-8-1 مدل های رگرسیونی
3-9 خلاصه ی فصل
فصل چهارم تحلیل آماری و تجزیه و تحلیل آن ها
4-1 مقدمه
4-2 آزمون فرضیه های تحقیق
4-3 تفسیر نتایج نمونه کلی
4-3-1 وجوه نقد نگهداری شده
4-3-2 سرمایه گذاری
4-3-3 سود سهام
4-3-4 تامین مالی خارجی
4-3-5 بازده سرمایه گذاری ها وسود پرداختی بابت تامین مالی
4-3-6 مالیات بر درآمد
4-3-7 طبقه بندی تامین مالی خارجی
4-3-7-1 تامین مالی بدهی
4-3-7-2 تامین مالی حقوق صاحبان سهام
4-3-8 مخارج سرمایه ای
4-4 تأثیرات کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت
4-5 محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی شرکت ها
4-5-1 مبنای طبقه بندی – نسبت پرداخت سود سهام
4-5-2 مبنای طبقه بندی – اندازه شرکت
4-6 تفسیر نتایج نمونه ی جزیی
4-7 خلاصه ی فصل
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادها براساس نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق
5-4 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
5-5 محدودیت های تحقیق
فهرست منابع

فهرست جداول:
جدول 2-1 مقیاس های نوسان تحقیقات تجربی
جدول 3-1 محاسبه ی نوع آزمون و آماره ی مورد استفاده در تحقیق
نگاره ی 4-1 نتایج مدل های رگرسیون بر روی نمونه ی کلی
نگاره ی 4-2 نتایج رگرسیون بر روی نمونه کلی – حساسیت های جریان وجوه نقد تامین مالی بدهی حقوق صاحبان سهام
نگاره ی 4-3 نتایج رگرسیون بر روی نمونه کلی – حساسیت جریان وجوه نقد مخارج سرمایه ای
نگاره ی 4-4 : نتایج مدل های رگرسیون بر مبنای طبقه بندی نسبت پرداخت سود سهام
نگاره ی 4-5 نتایج مدل های رگرسیون تامین مالی بدهی و حقوق صاحبان سهام بر مبنای طبقه بندی نسبت پرداخت سود سهام
نگاره ی 4-6 نتایج مدل رگرسیون حساسیت جریان وجوه نقد مخارج سرمایه ای بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام
نگاره ی 4-7 نتايج مدل‌هاي رگرسيون بر مبناي طبقه‌بندي اندازه شركت
نگاره ی 4-8 : نتایج مدل های رگرسیون حساسیت های جریان وجوه نقد تامین مالی بدهی و حقوق صاحبان سهام بر مبنای طبقه بندی اندازه شرکت
نگاره ی 4- 9 نتایج مدل رگرسیون حساسیت جریان وجوه نقد مخارج سرمایه ای بر مبنای طبقه بندی اندازه شرکت
نگاره ی 4-10 میانگین متناظر تاثیر تکانه های وجوه نقد در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی
فهرست نمودارها:
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش
نمودار 2-1 اهداف گزارشگری مالی
نمودار2-2 مکانیسم انتقال تکانه جریان وجوه نقد، در دوره t-1به سرمایه گذاری و تامین مالی در دوره t

حسابداری


تحقیق رشته حسابداری


سررسید های بدهی


تحقیق در مورد سررسید های بدهی


مقاله در مورد سررسید های بدهی


نوسانات جریان نقدی


ساختار سرمایه


مقاله در مورد ساختار سرمایه


تحقیق در مورد ساختار سرمایه


تحقیق در مورد نوسانات جریان نقدی


مقاله در

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری ...

عنوان : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA ...

بررسی تأثیر بیش ‌اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در ...

اغلب شرکت­ها به‌نوعی از بدهی در ساختار سرمایۀ خود استفاده می­کنند. ساختار بدهی [1] از شاخص­های مهم تعیین­کنندۀ موفقیت شرکت است و در رشد پایدار شرکت تأثیر می­گذارد [30]؛ از این‌رو، تصمیم‌های معطوف به ساختار بدهی برای ...

بررسی تأثیر بیش ‌اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در ...

اغلب شرکت­ها به‌نوعی از بدهی در ساختار سرمایۀ خود استفاده می­کنند. ساختار بدهی [1] از شاخص­های مهم تعیین­کنندۀ موفقیت شرکت است و در رشد پایدار شرکت تأثیر می­گذارد [30]؛ از این‌رو، تصمیم‌های معطوف به ساختار بدهی برای ...

بایگانی‌های جریان وجوه نقد آزاد - دانلود فایل های پایان ...

مدیریت جریان نقدی در قالب مدیریت موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی از مهمترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی ...

پایان نامه بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه ...

پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به ...

بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا ...

مطالعۀ رابطه بین نوسانات جریان نقدی و حساسیت جریان‌های ...

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نوسان‎های جریان نقدی و حساسیت جریان‎های نقدی ـ وجوه نقد بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات 116 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال‌های 1386-1391 است.

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 558 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 هدف اصلی این پژوهش ...

تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی آزاد

یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت‌ها، شاخص جریان نقد آزاد می‌باشد. از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان‌های نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته ...

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات ...

بررسی,مقایسه,اطلاعات,مالی مبتنی,جریانهای,نقدی و,حسابداری,تعهدی,بینی بازده,سهام با,توجه به ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 558 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 هدف اصلی این پژوهش ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی ...

تأثیر نوسان جریان نقدی بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی ...

ما این رابطه را با استفاده از چندین ساختار از نوسان جریان نقدی یک شرکت و روشهای اقتصادی بررسی میکنیم که رابطه غیرخطی متغیرهای تناسبی را توجیه میکنند.به طور کلی، شواهد به دستآمده توسط ما نشان میدهند که با ثابت بودن تمام ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 558 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 هدف اصلی این پژوهش ...

تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی آزاد

یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت‌ها، شاخص جریان نقد آزاد می‌باشد. از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان‌های نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته ...

تاثیر مدیریت جریانات نقدی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده ...

به عبارتیدیگر آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، خصوصا ریسک سیستماتیک می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ها ایفانماید. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک است.

تاثیر مدیریت جریانات نقدی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده ...

به عبارتیدیگر آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، خصوصا ریسک سیستماتیک می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ها ایفانماید. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک است.

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش ...

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 14 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 75 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 در سال های اخیر ...

پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به ...

بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی ...

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری ...

عنوان : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس ...

پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به ...

بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا ...

پاورپوینت پناهگاه کوهی ؛پيوند تکنولوژی و آرامش


پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)


ارتباطات


پلان ساختمان تك طبقه مسكوني، حدود 300 متري


خصوصيات حسابداري شهرداري


بررسي تأثير خانواده و مدرسه در جامعه پذيري سياسي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي


پروژه رفتار الاستو- پلاستیک تیر فولادی بر اساس معیار ترسکا


گزارش کارآموزی آشنايي با امور گرافيك و امور چاپ


تحقیق اصول تهویه ساختمان هنگام حریق


گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C )