دانلود رایگان


بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر اساس سطوح عملیاتی و نظارتی با اندازه و استقلال هیات مدیره - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر اساس سطوح عملیاتی و نظارتی با اندازه و استقلال هیات مدیره مقدمه:
حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران تأکید دارد، مطرح گردیده و نقش آن در کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. این تضاد منافع اغلب با مسائل نمایندگی در ارتباط است که ناشی از دو علت اصلی است: اولی متفاوت بودن اهداف و ترجیحات مشارکت کنندگان در شرکت و دیگري ناقص¬بودن اطلاعات مشارکت کنندگان نسبت به عملکرد، دانش و ترجیحات یکدیگر.
از دیدگاه تئوري نمايندگي، حضور مدیران غیرمؤظف و مستقل در هیأت مدیره شرکت ها که تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم را براي نظارت بر عملکرد شرکت دارند، می تواند یک سازوکار توانمند حاکمیت شرکتی به حساب آید (برادران حسن زاده و همکاران، 1391).
طبق ماده 4 آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تعداد اعضای هیأت مدیره باید به گونه ای باشد که تحلیل و بررسی وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیم گیری منطقی امکان پذیر سازد.
بر اساس ادبیات حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره هایی که تعداد مدیران آن ها زیاد است ممکن است برای شرکت مفید نباشد و هزینه های زیادی را به همراه داشته باشد، برنامه ریزی، هماهنگی در کارها، تصمیم گیری و برگزاری مرتب جلسات مواردی هستند که با تعداد زیاد اعضای هیأت مدیره با مشکل روبرو خواهند شد.
سرمایه گذاران بر این باورند که مدیران خارج از هیأت مدیره (مدیران غیرموظف) به عنوان ناظرانی حساس بر رفتار و عملکرد مدیران هستند و نظارت آن ها، رفتار مدیران را کنترل می کند.
یکی از اهداف دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شناسایی چارچوب مطلوب برای اصول و بهترین آموزش های حاکمیت شرکتی می باشد و شامل دستیابی به موقع و مساوی سرمایه گذارای به ارزش های مرتبط با اطلاعات شرکت می باشد. (لیم و همکاران ، 2014).

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بیان مساله
1-3- سوالات و فرضيه هاي تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف علمي تحقيق
1-4- 2- اهداف كاربردي تحقيق
1-5- فرضيه هاي تحقيق
1-5-1- بيان مدل هاي تحقیق
1-6- اهميت و ضرورت تحقيق
1-7- روش تحقیق
1-8- طرح تحقيق
1-9- جامعه آماری و نحوه گردآوری اطلاعات
1-9-1- حدود پژوهش
1-9-2- ابزار گردآوری داده ها
1-9-3- ابزار تجزیه و تحلیل
1-9-4- قلمرو تحقیق
1-9-4-1- دوره زمانی انجام تحقیق
1-9-4-2- مکان انجام تحقیق
1-9-4-3- قلمرو موضوعي تحقیق
1-10 - تعريف مفاهيم و واژگان عملياتي
1-11- ساختار کلی تحقیق
فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
بخش اول
2-1- مقدمه
2-1-1- تاريخچه حاكميت شركتي
2-1-2- تعريف حاكميت شركتي
2-1-3- ابعاد اصلي حاكميت شركتي
2-1-4- ابعاد عملياتي و نظارتي حاكميت شركتي
2-1-4-1- مكانيزم هاي درون سازماني و برون سازماني حاكميت شركتي
2-1-4-2- اصول نظام حاكميت شركتي
2-1-5- الگوهاي حاكميت شركتي
2-1-5-1- الگوى حاكميت شركتي مبتنى بر بازار
2-1-5-2- الگوى حاكميت شركتى مبتني بر روابط
2-1-5-3- الگوى حاكميت شركتى در حال گذار
2-1-5-4- الگوى نوظهور
2-1-6- نقش هيات مديره در حاكميت شركتي
2-1-7- وظايف هيات مديره
2-1-8- دلايل وجود هيات مديره
2-1-9- تئوري هاي پيرامون نقش هيات مديره
2-1-9-1- تئورى مباشرت
2-1-9-2- تئوري نمايندگي
2-1-9-3- تئورى وابستگى منابع
2-1-10- عوامل حاكميت شركتي
2-1-10-1- استقلال هيات مديره
2-1-10-2- تركيب هيات مديره
2-1-10-3- ساختار رهبري هيات مديره
2-1-10-4- اندازه هيات مديره
2-1-11- حاكميت شركتي بر اساس سطوح عملياتي و نظارتي
2-2- بخش دوم : مروري برتحقيقات پيشين
2-2-1- تحقيقات خارجي
2-2-2- تحقيقات داخلي
2-2-3- خلاصه تحقيقات خارجي
2-2-4- خلاصه تحقيقات داخلي
2-2-5- خلاصه و نتیجه گیری
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
3-2- تدوین فرضیه های تحقیق
3-3- جامعه و نمونه آماری
3-3-1- حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-4- روش جمع آوری اطلاعات
3-6- مدل مفهومی تحقیق
3-7- روش آزمون فرضيه ها
3-8- متغير هاي مورد مطالعه و شيوه اندازه گيري آنها
3-9- روش تحقيق
3-10- روش تجزيه و تحليل داده ها
3-10-1- آمار توصیفی
3-10-2- مدل هاي آماري
3-10-3- آزمون چاو
3-10-4- آزمون هاسمن
3-10-5- روش اثرات ثابت
3-10-6- روش اثرات تصادفي
3-10-7- مفروضات رگرسيون كلاسيك
3-10-8- بررسي اعتبار مدل
3-11- خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه
4-2- آمار توصیفی
4-2- 1- آزمون کلموگروف اسمیرنف
4-2- 2- تحلیل پانلی
4-2- 3- انتخاب مدل
4-2- 4- آزمون ثابت بودن واريانس جمله خطا (باقيمانده ها)
4-3- آزمون فرضیه های تحقیق
4-3-1- آزمون فرضیه عملیاتی اول
4-3-2- آزمون فرضیه عملیاتی دوم
4-3-3- آزمون فرضیه عملیاتی سوم
4-3-4- آزمون فرضیه نظارتی اول
4-3-5- آزمون فرضیه نظارتی دوم
4-3-6- آزمون فرضیه نظارتی سوم
4-3-7- آزمون فرضیه نظارتی چهارم
4-3-8- آزمون فرضیه عملیاتی چهارم
4-3-9- آزمون فرضیه عملیاتی پنجم
4-3-10- آزمون فرضیه عملیاتی ششم
4-3-11- آزمون فرضیه نظارتی پنجم
4-3-12- آزمون فرضیه نظارتی ششم
4-3-13- آزمون فرضیه نظارتی هفتم
4-3-14- آزمون فرضیه نظارتی هشتم
4-4- پس آزمون تحقیق
4-5- خلاصه فصل
فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
5-3- خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
5-3-1- فرضیه عملیاتی اول
5-3-2- فرضیه عملیاتی دوم
5-3-3- فرضیه عملیاتی سوم
5-3-4- فرضیه نظارتی اول
5-3-5- فرضیه نظارتی دوم
5-3-6- فرضیه نظارتی سوم
5-3-7- فرضیه نظارتی چهارم
5-3-8- فرضیه عملیاتی چهارم
5-3-9- فرضیه عملیاتی پنجم
5-3-10- فرضیه عملیاتی ششم
5-3-11- فرضیه نظارتی پنجم
5-3-12- فرضیه نظارتی ششم
5-3-13- فرضیه نظارتی هفتم
5-3-14- فرضیه نظارتی هشتم
5-4- مطابقت با تحقيقات پيشين
5-5- پيشنهاد هاي تحقيق
5-5-1- پیشنهادها به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
5-5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی
5-6- خلاصه فصل
منابع و مأخذ:
منابع فارسي
منابع انگليسي
پیوستها:
چكيده انگليسيحاكميت شركتي


حاكميت شركتي چیست؟


بورس تهران


تحقیق در مورد حاكميت شركتي


مقاله در مورد حاكميت شركتي


تحقیق درباره حاكميت شركتي


تحقیق درباره حاكميت شركتي


پروژه در مورد حاكميت شركتي


پروژه درباره حاكميت شركتي


دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حاکمیت شرکتی چیست؟ مسیر درست در حکمرانی خوب شرکتها چطور ...

Image
حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه ای از روابط این بین مدیریت شرکت، هيأت مديره، سهامداران و ذی نفعان دیگر است. علاوه بر آن، ساختاری ارائه میکند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود؛ در این مقاله، به طور مختصر به شرح مفهوم حاکمیت شرکتی، دلایل اهمیت آن در دوران مدرن، وظ

دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیدههدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بین حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) و کیفیت سود با تأکید بر اقلام ...

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت ...

با توجه به اهمیت موضوعات مذکور، این پژوهش در مرحله ی اول، رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد و در مرحله ی بعد به بررسی نوع و میزان رابطه و ابعاد گوناگون آن می پردازد.

پایان نامه حاکمیت شرکتی/:معیارهای حاکمیت شرکتی

استدلال آنها با دیدگاهی که تمرکز مالکیت یک ویژگی نظارتی حاکمیت شرکتی است سازگاری دارد . به عبارت دیگر می توان گفت بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود رابطه معنی دار منفی وجود دارد. 2-7-2 مالکیت نهادی

دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیدههدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بین حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) و کیفیت سود با تأکید بر اقلام ...

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهار ...

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهار نظر حسابرس پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس ...

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، بر میانگین موزون ...

یک نظام حاکمیت شرکتی کارآمد با کیفیت بالای حسابرسی، موجب می‌شود که شرکت‌ها اطلاعات مالی بهتر و شفاف‌تری ارائه کنند و این خود باعث کاهش ریسک اطلاعاتی اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران و در نتیجه تأثیرگذاری بر هزینه ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ...

در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت در طول سال‌های ...

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری پایان نامه­ی کارشناسی ارشدرشته­ی حسابداری موضوع: مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ...

پایان نامه حاکمیت شرکتی/:معیارهای حاکمیت شرکتی

استدلال آنها با دیدگاهی که تمرکز مالکیت یک ویژگی نظارتی حاکمیت شرکتی است سازگاری دارد . به عبارت دیگر می توان گفت بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود رابطه معنی دار منفی وجود دارد. 2-7-2 مالکیت نهادی

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت ...

با توجه به اهمیت موضوعات مذکور، این پژوهش در مرحله ی اول، رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد و در مرحله ی بعد به بررسی نوع و میزان رابطه و ابعاد گوناگون آن می پردازد.

پایان نامه تأثیر ترکیب هیأت­ مدیره بر محتوای اطلاعاتی و ...

که بر اساس رابطه­ بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن حسابداری، دو دلیل اصلی برای انگیزه­ی تحقیق پیرامون این رابطه وجود دارد: انگیزه­ی نخست ما به این دلیل است که این تحقیق از طریق بررسی ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت محتوای ...

پایان نامه بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی ...

مکانیسم های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش بینی سود در میان شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت باشد.

رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

مشایخی(2007) رابطه بین سه ویژگی حاکمیت شرکتی (اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، نمایندگان سهامداران نهادی در هیات مدیره ) و مدیریت سود را بررسی نمود و نتایج تحقیق او حاکی از این است که اندازه هیات مدیره دو گانگی ...

مقاله بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی وحاکمیت شرکتی درشرکت ...

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی وحاکمیت شرکتی درشرکت هاي خانوادگی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ایفاي مسئولیت اجتماعی وحاکمیت شرکتی در شرکت هاي خانوادگی پذیرفته شده ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیدههدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بین حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) و کیفیت سود با تأکید بر اقلام ...

مبانی نظری مدیریت استعداد


نقشه ی زمین شناسی استان خراسان جنوبی


غزلیات خواجه حافظ شیرازی با برگردان انگلیسی


تحقیق مساجد کرمان


شیپ فایل شهرهای استان قزوین به صورت نقطه ای


تحقیق اصول بهداشت در مدارس


مقاله زلزله و ایمن سازی ساختمان


فهرست نویسی در کتابخانه ها


شیپ فایل جاده های ارتباطی استان همدان


پروژه معرفی مصالح جدید سنگامیک