دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگیمبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی
انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخشی از متن :
کیفیت زندگی
کلیات کیفیت زندگی
ظهور انقلاب صنعتی و گسترش روز افزون فرایند تفکیک و تمایز اجتماعی در جوامع بشری، ضرورت سازماندهی و چرخش در فرایند توسعه را از حیث نظری و عملی به همراه داشت به گونه ای که رویکردهای مختلفی در باب چگونگی و کم و کیف توسعه مطرح شدند. در آغاز وجه غالب این رویکردها تمرکز بر رشد اقتصادی بود و از منظر رفاه و بهزیستی اجتماعی، گزاره ثروت بیشتر به خوشبختی بیشتر افراد می انجامد، اصلی پذیرفته شده تلقی می گردید. لیکن از اواسط دهه 1960 میلادی، با بروز و ظهور پیامدهای منفی حاصل از رشد از سویی و برجسته شدن دغدغه های جدید از سوی دیگر، جایگاه رشد اقتصادی به عنوان هدف اصلی توسعه مورد پرسش و تردید قرار گرفت و تلاش هایی انجام شد تا رشد اقتصادی و سیاست های مربوط به آن به عنوان هدف بلکه به عنوان یکی از ابزار های دستیابی به اهداف توسعه در نظر گرفته شود. در اوایل دهه 1990 مولفه های مربوط به توسعه ی اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و ... نیز به ادبیات توسعه راه یافت و به تعبیری در سلسله مراتب اهداف توسعه تغییراتی حاصل گردید و با تاکید سازمان ملل، بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در راس هدف قرار گرفت که کاهش فقر و تخریب محیط زیست، افزایش بهداشت و طول عمر و به طور کلی ارتقا کیفیت زندگی را به همراه دارد (غفاری، کریمی و نوذری، 1391).
مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی و بیماری های روانی محدود می شد، اما در طی دو دهه گذشته، این مفهوم از زمینه های بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهومی چند بعدی ارتقا یافته (عنبری، 1389) و مورد توجه تعداد زیادی از حوزه های مطالعاتی قرار گرفته است. از این رو ست که براساس پایگاه داده ها موسسه اطلاعات علمی، از 1982 تا 2005 بیش از 55 هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است (رضوانی و منصوریان، 1387).
امروزه کیفیت زندگی را به عنوان عنصری کلیدی در سیاست گذاری و بررسی سیاست های حوزه عمومی مورد بحث قرار داده و از آن به عنوان شاخص توسعه نام می برند. این سازه بعد از طرح اولیه در دهه 1930 تاکنون تحولات بسیاری یافته و برای اندازه گیری میزان پیشرفت و ترقی جوامع از آن استفاده روز افزونی می شود. از اواخر دهه 1970 علاقه به مفهوم کیفیت زندگی به شکل معناداری افزایش یافت. از این تاریخ به بعد بحث های کیفیت زندگی بیشتر در سه حوزه پزشکی، روان شناسی و علوم اجتماعی متمرکز شد. در واقع از دهه 1930 تا به امروز بر تعداد حوزه های مطالعه این سازه افزوده شده است. این امر موجب ایجاد ادبیات گسترده ای برای شاخص توسعه شده است. هرچه تعداد مطالعات در این حوزه بیشتر باشد تدوین شاخص های توسعه با دقت بیشتری انجام می گیرد(رضوانی و منصوریان، 1387).
از سوی دیگر توجه به کیفیت زندگی از دیدگاه اجتماعی باعث تغییرات گسترده ای در نوع مطالعات این سازه شده و ابعاد جدیدی را بر این مفهوم افزوده است که باعث کاربرد بیشتر و گسترده تر سازه کیفیت زندگی در کشوری مانند ایران به لحاظ مطالعاتی و سیاست گذاری از دو بعد درونی و بیرونی ضرورت و اهمیت دارد. از بعد درونی، ضرورت کاربرد این مفهوم را می توان در مواردی چون ارزیابی اثرات سیاست های اجتماعی، ارزیابی تصمیم گیری های صورت گرفته در سطح خرد و کلان، بهبود خدمات رسانی، ترغیب مشارکت عمومی، اعتلای حقوق انسانی، توزیع برابر منابع و مانند اینها جست و جو کرد. ابعاد بیرونی ضرورت توجه به سازه کیفیت زندگی در کشور با روند رو به رشد جهانی شدن شدت بیشتری می یابد. در عصر جهانی شدن، مناطق مختلف در جذب سرمایه هایی که مرز های ملی را به رسمیت نمی شناسند با همدیگر رقابت می کنند. از طریق ارتقای کیفیت زندگی است که بسیاری از افراد و سرمایه ها تمایل می یابند تا در آن منطقه به سکونتف کار و سرمایه گذاری بپردازند. از این رو می توان ادعا کرد که در وضعیت کنونی دستیابی به توسعه از هر بعد آن بدون توجه به سازه کیفیت زندگی امکان پذیر نمی باشد. با توجه به این ضرورت در سال های اخیر مطالعات سازه کیفیت زندگی در ایران از ابعاد مختلفی دچار تغییر شده است. بررسی این تغییرات می تواند نشان دهنده میزان توجه به این سازه در مطالعات داخلی و درک جایگاه کیفیت زندگی در مطالعات توسعه باشد (رضوانی و منصوریان، 1387).
...
..
.
منابع فارسی
اسلامی، منصوره. (1384). ارتباط کیفیت زنـدگی و راهـبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی و عروقی. پایان‌نامه کـارشناسی ارشـد، دانشگاه‌ الزهراء.
خوارزمی، شهیندخت. (1382). بهبود کیفیت زندگی و آموزشی خود زندگی. نشریه تدبیر، شـماره 231: 132-120.
رستمی، آرین و صالحی، مسعود. (1378). کیفیت زندگی و مفهوم آن. سیمینار کیفیت زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس.
رضوانی، محمد رضا و منصوریان، حسین. (1387). سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی. فصلنامه روستا و توسعه، شماره3 : 26-1.
شیخاوندی، فرزانه. (1388). بررسی تاثیر مولفه های توسعه پایدار بر روی پایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردی، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی شهرستان تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا. (1388). کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر شیرازه.
غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا. (1388). کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر شیرازه.
غفاری، غلامرضا؛ کریمی، علی رضا؛ و نوذری، حمزه. (1391). روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره3: 134-107.
نازنجات، سحر. (1387). کیفیت زندگی و اندازه گیری آن. مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، دوره 4، شماره2: 62-57.
منابع لاتین
Bohnke, P. (2007). Does Society Matter? Life Satisfaction in the Enlarged Europe.Social indicators research, No 87: 189-210.
Chipuer, H.M., et al (2002). Determinants of subjective quality of life among rural adolescents: a development perspective. Social indicators research, No 61: 79-95.
Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of Life: Its Definitions and Measurement. Research in Developmental Disabilities, No 16: 51-74.
Ferrans, C. (1992). Conceptualization of quality of life in cardiovascular research. Progress in cardiovascular nursing, No 7 : 2-6.
Ferrans, C. (1996). Development of a conceptual model of quality of life. Scholarly inquiry for nursing practice: An international journal, No 10 : 151-158.
Lee, Y.J. (2005). Subjective quality of life measurement in Taipei. Building and Environment, No 43: 1205-1215.
Lee, Y.J. (2005). Subjective quality of life measurement in Taipei. Building and Environment, No 43: 1205-1215.
Lynda, L., & Diana, E . (2005(. A concept of quality of life. Journal of Orthopedic nursing, No 9: 12-18.
Massam, H. B (2002), 'Quality of Life: Public Planning and Private Living. Progress in Planning, No 58 : 141-227.
Moons, ph., et al (2005). Critique on the conceptualization of quality of life: A review and evaluation of different conceptual approaches. International journal of nursing studies, No 43 : 891-901.
Phillips, D. (2006). Quality of Life: Concept, Policy and Practice. London: Rutledge Publications.
Phillips, D. (2006). Quality of Life: Concept, Policy and Practice. London: Rutledge Publications.
Schuessler, K.F., Fisher, G.A. (1985). Quality of life research and sociology. Annual eview of sociology, No 11: 129-149.
Sirgy, M. J (2006). The Quality of Life Research Movement: Past, Present and Future. Social Indicators Research, No 76 : 343-466.
WHO QoL Group (1993). Measuring Quality of Life: The Development of the World Health Organization Quality of Life Instrument, Geneva: World Health Organization.
Wood, D.S. (1999). Assessing quality of life in clinical research from where have we come and where are we going. Journal of clinical epidemiology, No 52: 355-363.مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق


کیفیت زندگی


پیشینه تحقیق کیفیت زندگی


مبانی نظری کیفیت زندگی


تعریف کیفیت زندگی


تاریخچه کیفیت زندگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی در87صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی - دبیر فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 42 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

مبانی نظری کیفیت زندگی,فصل دوم مبانی نظری کیفیت زندگی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت زندگی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی,مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی,تحقیق در مورد ...

کیفیت زندگی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش، پیشینه تحقیق داخلی ...

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد کیفیت زندگی فهرست مطالب. کیفیت زندگی ۲. دیدگاه صاحب نظران در ارتباط با کیفیت زندگی ۲. ابعاد کیفیت زندگی ۹. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ۱۱

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی در87صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده

پیشینه پژوهش کیفیت زندگی :: مبانی نظری

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیشینه پژوهش کیفیت زندگی» ثبت شده است - مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگیهمراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apaتوضیحات نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA توضیحات نظری کامل در مورد متغیر دارای گارانتی بازگشت وجه نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc تعداد صفحات : 14

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی در87صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده

پیشینه تحقیق کیفیت زندگی :: مبانی نظری

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیشینه تحقیق کیفیت زندگی» ثبت شده است - مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی - بهترین فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی در87صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی | درسی فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی یکی از بهترین انواع پیشینه و مبانی نظری پژوهش موجود در اینترنت است مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی توسط تیم بانک فایل درسی معلمان وبسایت (درسی فایل) در قالب فایل word و قابل ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع کیفیت زندگی. در 12صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی – سایت مقاله یک

دانلود مبانی نظری فرهنگ سازمانی 150,000 ریال دانلود فرمهای تکمیل شده طرح تعالی ۹۹-۹۸ با چندین فایل کاربردی رایگان

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی | درسی فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی یکی از بهترین انواع پیشینه و مبانی نظری پژوهش موجود در اینترنت است مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی توسط تیم بانک فایل درسی معلمان وبسایت (درسی فایل) در قالب فایل word و قابل ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA توضیحات نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگیهمراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apaتوضیحات نظری ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی در87صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA توضیحات نظری کامل در مورد متغیر دارای گارانتی بازگشت وجه نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc تعداد صفحات : 14

پلان اجرايي ساختمان 2 طبقه، هر واحد 120 متر


پروپوزال بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با بهبود مدیریت استعداد


پاورپوینت استان همدان


پاورپوینت ارسطو (بررسی نظریه ی ارسطو درمورد فلسفه آموزش وپرورش)


پروژه درس معماری داخلی : طراحی برای فضاهای پرت .. کنجها ..


پاورپوینت فعالیت خاک شناسی


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بروجرد (واقع در استان لرستان)


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بروجرد (واقع در استان لرستان)


پاورپوینت آموزش وردپرس


بررسي درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شرکتها