دانلود رایگان


تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژیاین تحقیق در مورد
مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی
در 45صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،رابطه بین انسان‌شناسی و عصب پژوهی،انسان شناسی،عصب پژوهی،انسان‌شناسی‌، آنتروپولوژی، anthropology ،انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی،دانش انسان‌شناسی، و...و منابع می باشد.
فهرست

مقدمه 3

تعریف 4

انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی 5

آغاز علم مردم‌شناسی 5

تاریخچه انسان شناسی 5

تعریف انسان¬شناسی 7

هدف 8

شاخه‌ها 8

مردم‌شناسی زیستی (کالبدی) 8

مردم‌شناسی فرهنگی 8

نظریه‌ها و مکاتب 9

مکتب تکاملی (تطورگرایی) 9

مکتب اشاعه 9

آلمان 10

انگلیس 10

ایالات متحده آمریکا 10

مکتب کارکردگرایی (فونکسیونالیزم) 10

امیل دورکیم 10

مکتب ساختار گرایی 11

روش تحقیق 11

روش پهنانگر 11

روش ژرفانگر 11

مردم‌نگاری و مردم‌شناسی 11

ارتباط با سایر علوم 12

مردم‌شناسی در ایران 12

مردم‌شناسی در ایران دوره اسلامی 12

سخن آخرین 25

انواع انسان¬شناسی 27

انسان¬شناسی فلسفی؛ 28

انسان¬شناسی دینی؛ 29

ضرورت انسان¬شناسی 30

موجودیت، اعتبار و جهت¬گیری علوم انسانی 31

تأثیر در علوم تجربی؛ 32

انسان¬شناسی در حوزه معارف دینی 33

انسان¬شناسی و مسأله خداشناسی؛ 33

انسان¬شناسی و مسأله نبوت و امامت؛ 33

انسان¬شناسی و مسأله معاد؛ 34

انسان¬شناسی و علم اخلاق؛ 34

بحران¬های انسان¬شناسی 34

نتیجه 38

انسان در اسلام 39

ارزشهای انسان 40

انسان زشت است یا زیبا ؟ 43

منابع 44


مقدمه
انسان‌شناسی یا آنتروپولوژی : anthropology بخشی از علوم اجتماعی است و علم گسترده در خصوص توضیح ابعاد وجودی انسان است، که حوزه گسترده‌ای از فرهنگ تا تاریخ تکامل انسان را در برمی‌گیرد. ریشه‌های آن در علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است. ماهیت انسان‌شناسی از دیرباز، مقایسه بین فرهنگی بوده‌است و نسبی‌گرایی فرهنگی، اصلی اساسی در روش تحقیق انسان‌شناسی شده‌است.

مردم‌شناسی علم است و از این رو قادر به تبیین، پیش بینی و کنترل روابط پایدار بین نمودهای حوزه فرهنگ انسانی یا جامعه بشری است. در دو دهه اخیر و به ویژه پس از تلاش های جان کاچیوپو(Cacioppo) در آمریکا و تاسیس انجمن علمی عصب پژوهی اجتماعی (Society for Social Neuroscience) در دانشگاه شیکاگو که فعالیت های خود را از سال2010 آغاز کرده است، مفاهیم و واژگانی چون عصب پژوهی فرهنگی (cultural neuroscience)، عصب-انسان شناسی (neuroanthropology) و قوم-عصب شناسی عصبی(ethno-neurology) هر چه بیش از پیش مطرح شده اند. این علوم در حوزه فرهنگ به دنبال مباحث گسترده ای رشد کردند که از سال ها ی دهه 1960 با استفاده از دستاوردهای روزافزون ژنتیک، کردارشناسی جانوری (ethology) و زبان شناسی و همچنین روان شناسی اجتماعی و کاربرد آنها در انسان شناسی امکان پذیر شدند. مسئله به صورت بسیار خلاصه در آن بود که پس از جنگ جهانی دوم و فجایعی که در آن به دلیل نفرت های نژادی انجام گرفته بودند و همچنین الوده شدن گروه اندکی از انسان شناسان و پزشکان در آن به ویژه از خلال آنچه «انسان سنجی» (anthropometry) و آزمایش های بیرحمانه زیست شناسانه بودند، اعتبار دانش های زیستی در نزد فرهنگ شناسان و جامعه شناسان به شدت کاهش یافته و تلاش داشتند که فرهنگ را تنها در روابطی غیر زیستی تعریف و درک کنند. اما تحول مطالعات و پژوهش های میدانی نشان داد که این کارنه عملی است و نه علمی. از این روی آوردن به طرف درک انسان و نظام های اجتماعی به مثابه پدیده های غیر قابل تفکیک از زمینه زیستی، ژنتیکی و رفتاری شان هر چه بیشتر در دستور کار فرهنگ شناسان قرار گرفت. از سوی دیگر تحول مشابهی نیز در زمینه علوم پزشکی رخ داد که نه تنها به رشد انسان شناسی پزشکی (medical anthropology)(در حوزه بیماری ها و سلامت در معنای مدرن آن) بلکه به رشد دانش قومی (ethnoscience) و قوم پزشکی (ethnomedecine) ( در زمینه اشکال سنتی و آلترناتیو پزشکی و دانش های بومی در این زمینه) یاری رساندند.
تعریف
Āntropoloźi، معنی اصطلاح اتنولوژی است و از سال ۱۷۸۷ «شوان Chavanne» سویسی آن را به کار برده‌است. این رشته، اکنون برای مطالعه جوامع ابتدایی و انسان فسیل در کنار انسان‌شناسی جسمانی به کار می‌رود. مردم‌شناسی زندگی اجتماعی و حیات فکری و فرهنگ انسان را با توجه به سیر تاریخی و مناسبات طبیعی و اجتماعی بررسی می‌کند و ویژگی‌های جسمانی و زندگی فکری و فرهنگی انسان‌های نخستین و جوامع ابتدایی را می‌کاود. می‌توان گفت این علم آیینه تمام نمای جامعه معاصر است یعنی می‌تواند علل به وجود آمدن سازمان‌ها و بنیان‌های کهن فرهنگی جامعه بشری را که برخی در جوامع معاصر رایج و برخی دیگر متروک شده‌اند کشف نماید.
انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی
تحقیقات و نظرات متخصصان این رشته‌ها نشان داده‌است که هرجا مطالعه درباره انسان به صورتی عمومی و کلی و همه‌جانبه است اصطلاح آنتروپولوژی، و هر جا به صورتی منطقه‌ای، محدود و مربوط به یک زمینه است، اصطلاح اتنولوژی به کار می‌رود. در سال ۱۳۴۹ «شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی» با در نظر گرفتن همه جوانب و مراتب، اصطلاح انسان‌شناسی را در مقابل کلمه آنتروپولوژی، به مفهوم وسیع کلمه (مطالعه عمومی انسان، شامل جسمانی، باستانی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی) و اصطلاح مردم‌شناسی را در مقابل کلمه اتنولوژی، به معنی مطالعه هر یک از نهادهای انسانی (اقتصادی، اجتماعی، دینی، سنتی و فرهنگی) در محدوده معین برگزید.
آغاز علم مردم‌شناسی
آغاز علم مردم‌شناسی را باید در نیمه قرن نوزدهم قرار داد. در این زمان است که برای نخستین بار با ظهور گروهی از نهادها روبه رو می‌شویم که تلاش می‌کنند از مجموعه داده‌های گردآوری شده به وسیله جهانگردان، میسیونرها و فاتحان از یک سو و مجموعه تفکرات فلسفی و اجتماعی گروهی از اندیشمندان اروپایی درباره آن داده‌ها و درباره ذات و سرنوشت انسان از سوی دیگر، دست به تألیف زده و علمی تازه را با مکانیسم‌ها و روش‌شناسی خاص آن به وجود بیاورند. مردم‌شناسی عمدتاً در کشورهای انگلیس، فرانسه و ایالات متحد آمریکا پدید آمد و رشد کرد. در انگلیس مردم‌شناسی فرهنگی که از داشتن هدف‌های استعماری نیز برکنار نبود به مطالعه اقوام آفریقایی و آسیایی دست یازید و در فرانسه عموماً مردم‌شناسی جنبه فلسفی به خود گرفت و به کار میدانی چندانی دست نزد. برجسته‌ترین مردم‌شناس فرانسوی، لوی استراوس است که بر روش تحقیق علمی تأکید کرد و به زبان‌شناسی و تفسیر اسطوره‌ها پرداخت. در ایالات متحده آمریکا، فرانز بوآس، مالینوفسکی، کروبر، مارگارت مید، روث بندیکت، لسلی وایت و دیگران به مطالعات مردم‌شناسی دامنه‌داری دست زدند و سپس امکان تزاید این میراث اصیل معرفتی را به دیگران وانهادند. بدین ترتیب شاهد آن هستیم که از نیمه دوم قرن نوزدهم مردم‌شناسی یا انسان‌شناسی، چه به مفهوم شناخت موجودیت بیولوژیک انسان و چه به عنوان شناخت موجودیت فرهنگی انسان، وارد محافل علمی می‌شود دیدگاه بوآس درباره جامعیّت انسان‌شناسی به عنوان معرفتی علمی که همه جوانب زیست انسانی را در بر می‌گیرد، باعث شده تا امروزه در دانشگاه‌های آمریکای شمالی انسان‌شناسی به عنوان علمی چهار شاخه‌ای شناخته شود: انسان‌شناسی فرهنگی، انسان‌شناسی زیستی (یا انسان‌شناسی کالبدی)، انسان‌شناسی زبان (یا زبان‌شناسی)، باستان‌شناسی.

مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی


رابطه بین انسان‌شناسی و عصب پژوهی


انسان شناسی


عصب پژوهی


انسان‌شناسی‌


آنتروپولوژی


anthropology


انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی


دانش انسان‌شناسیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انسان شناسی | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

واژه انسان شناسی در فرانسه مدت‌ها تنها مفهوم انسان شناسی طبیعی را می ... که بررسی و تحقیق همه آنها در یک شاخه علمی امری نا ممکن به ... از طریق صورت ذهنی یا مفهوم آن معلوم باشد، مانند ...

انسان شناسی | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

واژه انسان شناسی در فرانسه مدت‌ها تنها مفهوم انسان شناسی طبیعی را می ... که بررسی و تحقیق همه آنها در یک شاخه علمی امری نا ممکن به ... از طریق صورت ذهنی یا مفهوم آن معلوم باشد، مانند ...

پرستار - انواع تحقیق کمی و کیفی

قوم نگاری یا اتنوگرافی (Ethnography) سنت اولیه پژوهش در علم انسان شناسی (آنتروپولوژی) فراهم کننده چارچوبی است برای مطالعه الگوها، شیوه زندگی و تجارب گروه فرهنگی معینی به شیوه ای کلی نگر.

تحقیق مقاله انسان شناسی

تحقیق مقاله انسان شناسی دو اصطلاح «انسان شناسی» و «مردم شناسی» ترجمه انگلیسی و فرانسوی اصطلاحاتAnthropologie و ethnologie است که از نظر ریشه لغوی هم معنا و معادلند. اولی از ریشه یونانی Anthropos به معنی انسان و دومی از ریشه یونانی ...

مقاله درباره تعریف و تاریخچه علم مردم و انسان شناسی

مقاله مردم شناسی مقدمه از جمله علومی که به بررسی انسان و رمز و رازهای آن می‌پردازند علوم انسانی تجربی و فلسفه‌های مضاف آن، علم النفس فلسفی، خوشناسی، فلسفه اخلاق، عرفان، اخلاق، فلسفه اجتماعی، فلسفه‌ی علوم اجتماعی ...

تحقيق علوم اجتماعی با عنوان مردم شناسی و انسان شناسی عشایر ...

انسانشناسییا آنتروپولوژی (به فرانسوی: Anthropologie ، آنتروپولوژی)(به انگلیسی: Anthropology ، انتروپالوجی) بخشی از علوم اجتماعی است و علم گسترده در خصوص توضیح ابعاد وجودی انسان است، که حوزهٔ گسترده‌ای از فرهنگ تا تاریخ تکامل ...

تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی

مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی در 45صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،رابطه بین انسانشناسی و عصب پژوهی،انسان شناسی،عصب پژوهی،انسانشناسی‌، آنتروپولوژی، anthropol,تحقیق مفهوم انسان شناسی یا ...

تحقيق علوم اجتماعی با عنوان مردم شناسی و انسان شناسی عشایر ...

انسانشناسییا آنتروپولوژی (به فرانسوی: Anthropologie ، آنتروپولوژی)(به انگلیسی: Anthropology ، انتروپالوجی) بخشی از علوم اجتماعی است و علم گسترده در خصوص توضیح ابعاد وجودی انسان است، که حوزهٔ گسترده‌ای از فرهنگ تا تاریخ تکامل ...

معلم فایل | تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی - معلم فایل

این تحقیق در مورد مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی. در 45صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،رابطه بین انسانشناسی و عصب پژوهی،انسان شناسی،عصب پژوهی،انسانشناسی‌، آنتروپولوژی، anthropology ،انسانشناسی یا مردم‌شناسی،دانش ...

تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی - در حجم 45 صفحه

این تحقیق در مورد مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی در 45 صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،رابطه بین انسانشناسی و عصب پژوهی،انسان شناسی،عصب پژوهی،انسانشناسی‌، آنتروپولوژی، anthropology ،انسانشناسی یا مردم‌شناسی،دانش ...

فروشگاه فایل 3 - تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی

تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی. دسته: روانشناسی و روانپزشکی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 115 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 این تحقیق در مورد مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی در 45 صفحه کامل و شامل مقدمه ...

انسان شناسی و فرهنگ | انسانشناسی، علمی‌ترین رشته علوم ...

انسانشناسی، علمی‌ترین رشته علوم انسانی و انسانی‌ترین رشته در علوم است. کلمات کلیدی خود را وارد کنید View the results at Google , or enable JavaScript to view them here.

تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی این تحقیق در مورد ...

تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی این تحقیق در مورد مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی در 45 صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،رابطه لینک مستقیم پست 109506

نتایج جستجو برای «anthropology»

پاورپوینت كلياتی درمورد درمانهای فيزيكی و داروئی در بيماريهای تخصصی - 72 اسلاید

انسان‌شناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انسانشناسی یا مردم‌شناسی یا آنتروپولوژی (به انگلیسی: anthropology) بخشی از علوم اجتماعی است و علم گسترده در خصوص توضیح ابعاد وجودی انسان است، که حوزهٔ گسترده‌ای از فرهنگ تا تاریخ تکامل انسان را در برمی‌گیرد.

حقیقت انسان چیست؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ این روح نشانی از امتداد ماست. چون اجزای مادی بدن به سرعت از بین می روند. اما روح چنین فنائی ندارد. و به همین دلیل انسان تا ابدیت به پیش می رود. و مرگ جز پلی نیست که انسان را از مرحله ای به مرحله دیگر وارد می کند.

تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی

مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی در 45صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،رابطه بین انسانشناسی و عصب پژوهی،انسان شناسی،عصب پژوهی،انسانشناسی‌، آنتروپولوژی، anthropol,تحقیق مفهوم انسان شناسی یا ...

تحقیق با موضوع تصویرگری یا تصویرسازی | مقالات

پژوهش تصویرگری یا تصویرسازی;پروژه تصویرگری یا تصویرسازی;تحقیق تصویرگری یا تصویرسازی;تصویرگری یا تصویرسازی تصویر گری;گرافیک;مقاله تصویرگری یا تصویرسازی.

روش چیست؟ روش شناسی چیست؟ (درباره متد و متدولوژی) | متمم

حتی در فضای آکادمیک هم هنوز متد و متدولوژی را گاهی اشتباه و به جای یکدیگر به کار می‌برند. در این درس می‌کوشیم تعریف متد و تعریف متدولوژی را با هم مرور کرده

معلم فایل | تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی - معلم فایل

این تحقیق در مورد مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی. در 45صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،رابطه بین انسانشناسی و عصب پژوهی،انسان شناسی،عصب پژوهی،انسانشناسی‌، آنتروپولوژی، anthropology ،انسانشناسی یا مردم‌شناسی،دانش ...

انسان شناسی | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

واژه انسان شناسی در فرانسه مدت‌ها تنها مفهوم انسان شناسی طبیعی را می ... که بررسی و تحقیق همه آنها در یک شاخه علمی امری نا ممکن به ... از طریق صورت ذهنی یا مفهوم آن معلوم باشد، مانند ...

تحقیق مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی - در حجم 45 صفحه

این تحقیق در مورد مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی در 45 صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،رابطه بین انسانشناسی و عصب پژوهی،انسان شناسی،عصب پژوهی،انسانشناسی‌، آنتروپولوژی، anthropology ،انسانشناسی یا مردم‌شناسی،دانش ...

اساس (اصول) NTFS


دانلود مجموعه تحقیق و پرسشنامه آماری


بررسی تاثیر 9 الگوی ارتباطی موثر در عدم تحول سازمانی


پاورپوینت معماری دوره پهلوی دوم


آن مرد در باران رفت


طراحی و مونتاژ صندلی بازو دار در نرم افزارکتیا


مطالعه و شبیه سازی آنتن های تلفن همراه


پایان نامه شبکه نظیربه نظیر (همتا به همتا)


تحقیق پیرامون بتن های الیافی


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)