دانلود رایگان


پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فا - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فا

فهرست مطالب

فهرست صفحه

چکیده : 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه : 3

1-2 بیان مساله : 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش : 7

1-4 اهداف تحقیق.. 9

1-5 فرضیه های پژوهش: 9

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها : 10

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1 مبانی نظری توانمندسازی.. 14

2-2 تعاریف توانمندسازی: 16

2-3 الگوها و مدل های توانمندسازی.. 17

2-4 پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان.. 21

2-5 عوامل مؤثربر فرایند توانمندسازی کارکنان.. 23

2-6 موانع توانمندسازی : 25

2-7 اهداف توانمند سازی کارکنان.. 27

2-8 ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف... 32

2-9 فواید توانمند سازی.. 34

2-10 مبانی نظری ساختار سازمانی : 35

2-10-1 مفهوم ساختار 35

2-10-2 ابعاد ساختار سازمانی: 39

2-10-3 عناصر مشترک در سازمان ها: 40

2-10-4 انواع ساختارهای سازمانی: 41

2-11 مبانی نظری مدیریت دانش : 44

2-11-1 تاريخچه دانش.... 44

2-11-2 مديريت دانش.... 45

2-11-3 تعاريف مديريت دانش.... 46

2-11-4 مولفه هاي مديريت دانش.... 47

2-11-5 مفاهيم مرتبط با مديريت دانش.... 51

2-11-6 انواع مدل هاي مديريت دانش.... 52

2-11-7 عناصر اصلی مدیریت دانش 57

2-12 تحقیقات پیشین : 60

2-13 جمع بندی : 64

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 روش تحقیق: 67

3-2 جامعه آماری.. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گیری.. 67

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات... 69

3-5 روش اجرا 74

3-6 ملاحظات اخلاقی.. 74

3-7 روشهای تجزیه وتحلیل.. 75

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1 یافته های توصیفی.. 77

4-2 یافته های استنباطی : 80

4-3 نتیجه گیری: 82

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه : 89

5-2 خلاصه پژوهش.... 89

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 90

5-4 محدودیتها و موانع پژوهش.... 96

5-5 پيشنهادات... 96

5-5-1 پیشنهادات پژوهشی.. 96

5-5-2 پیشنهادات کاربردی. 97


پیوستها

پرسشنامه ساختار سازمانی ........................................................................................................................................... ...99

پرسشنامه مدیریت دانش................................................................................................................................................ 100

پرسشنامه توانمند سازی ............................................................................................................................................... 102


منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی............................................................................................................................................................. 106

ب) منابع انگلیسی............................................................................................................................................................ 112


چكيده به زبان انگليسي.................................................................................................................................................. 113

فهرست جداول

جدول 2-1 رویکرد توانمندسازی را به طور خلاصه نشان می دهد ( عبداللهی و نوه ابراهیم ، 1386). 34

جدول 3-1 درصد فراوانی وتعداد کارکنان براساس جنسیت... 71

جدول 3-2 درصد فراوانی وتعداد کارکنان بر اساس تحصیلات... 72

جدول 3-3 درصد فراوانی و تعداد کارکنان براساس سابقه کار 72

جدول 3-4 پایایی پرسش نامه ساختار سازمانی و ابعاد آن توسط میرشاهی 1391. 74

جدول 3-5 نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه ساختار سازمانی در نمونه مورد مطالعه. 74

جدول3-6 ابعاد و گویه های مدیریت دانش.... 75

جدول 3-7 پایایی پرسش نامه مدیریت دانش وابعاد آن توسط دیندارلو 1390. 75

جدول 3-8 نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه مدیریت دانش در نمونه مورد مطالعه. 76

جدول 3-9 ابعاد توانمندسازی و گویه های مربوط به آن.. 76

جدول 3-10 ضریب آلفای کرونباخ توانمندسازی و ابعادآن توسط مرتضایی 1390. 77

جدول 3-11 نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه توانمندسازی در نمونه مورد مطالعه. 78

جدول 4-1 تعداد کارکنان،کمترین مقدار،بیشترین مقدار،میانگین،بیشترین امتیاز ممکن و انحراف استاندارد خرده مقیاس های توانمندسازی ساختار سازمانی و مدیریت دانش کل آزمودنی ها 82

جدول 4-2 :ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه متغيرهاي پژوهش.... 83

جدول4-3 : آزمون رگرسیون خطی تک متغیره 84

جدول 4-4 :آزمون رگرسیون خطی چند متغیره 86

فهرست نمودار


نمودار 2-1 : مدل توانمندسازی( بیل هارلی، 1995 به نقل از ابطحی و عابسی ، 1386) 19

نمودار 2-2 : الگوی توانمند سازی چهار عاملی( ملهم ،2004 به نقل از طالبیان و وفایی ، 1388) 20پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش

در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس


به‌وسیله: شاپور سلیمانی

چکیده :

هدف اصلي اين پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدين منظور از بين کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه توانمند سازی شورت و راینهارت, ساختار سازمانی رابینز و مدیریت دانش جوزف حداد مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده با استفاده ازروش رگرسیون مورد ­ارزيابي قرارگرفتند. نتایج نشان داد که : ابعاد ساختار سازمانی ، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.ابعاد مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها : توانمند سازی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش


فصل اول

کلیات تحقیقمقدمه :
شتاب تغییرات و دگرگونی های محیطی ، فضای رقابتی فشرده ای را ایجاد کرده است . سازمان ها برای بقاء در این عرصه ناگزیر می باید به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند و علاوه بر آن از کارکنانی خلاق ، دانش مدار و با قدرت تصمیم گیری بهره مند باشند . کارکنان توانمندی که با احساس مسئولیت ، خلاقیت و ابتکار و اعتماد به نفس و احساس تعلق سازمانی و توانا در کار گروهی با عملکرد خوب بتوانند در افزایش بهره‌وری سازمان نقش مؤثری ایفا کنند.از دیگر سو مسئولان و مدیران ارشد سازمان ها نیز با توجه به نیازووضعیت سازمانی ونوع ساختار و فرهنگ حاکم باید محیط سازمان را برای بروز توانمندی های کارکنان وارتقای این توانمندی ها به سطوح بالاتر آماده کنند(تسکری، 1387 ).توانمندسازی[1] برداشتن موانع رشد ، ترغیب تعهد به اهداف ، ترغیب خطر پذیری ، خلاقیت و نوآوری و قادر ساختن افراد به حل مشکل، افزایش مسئولیت و از بین بردن ترس است. به طور خلاصه توانمند سازی ، خاتمه دادن به هر چیزی است که موجب توقف رشد ، آزادی عمل ، اعتماد به نفس ، مشارکت و همکاری افراد می شود( عقلمند و اکبری ، 1384 ).

اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران معتقدند که توانمندی هم در کارکنان و هم در مدیران باعث ایجاد فضای آزادی عمل برای آنها می شود که برای آنها این فرصت را به وجود می آورد تا توانایی ها و مهارت هایشان را بهبود بخشیده و موجبات اثربخشی خود را فراهم نمایند (جعفری قوشچی ، 1380 ) .از عوامل مختلفی که بر روی توانمند سازی تاثیر دارند عبارتند از خلاقیت ، مشارکت ، ساختار سازمانی [2]، تعهد سازمانی و عدالت سازمانی .یکی از عوامل تاثیر گذاربرروی توانمند سازی ساختار سازمانی می باشد.ساختار سازمانی حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است و چگونگی توزیع کارها، قدرت و اختیار را در سازمان نشان می دهد. چنانچه ساختار مناسبی برای سازمان طراحی نشود، سازمان از مسیر اهداف خود منحرف خواهد شد که کمترین نتیجه ی آن اتلاف منابع سازمانی خواهد بود. علاوه بر این، ساختار نامناسب موجب تنش و تعارض در سازمان و نیز مانع ابتکار و خلاقیت می شود(پارسیا فرد ، 1390).ساختاريك سازمان را مي توان مجموعه راههايي دانست كه طي آن فعاليت هاي سازمان به وظيفه هاي شناخته شده تقسيم وميان اين وظيفه ها هماهنگي تآمين شود.ساختار نحوه كاركرد افراد را تعيين مي كند ولي نحوه كار افراد هم از طرفي مشخص كننده شكل ساختار يك سازمان است . ساختار درواقع يك وسيله يا ابزار بسيارپيچيده جهت كنترل است كه در فرايند روابط متقابل اعضاء شكل مي گيرد ، بصورت دائم تجديد مي گردد ودر عين حال آن روابط متقابل را مشخص مي كند(رضاییان،1382).متغیر دیگر در این تحقیق مدیریت دانش[3] می باشد.در محیطهای پیچیده امروزی،سازمان ها در تلاش هستند تا گوی سبقت را از رقبای بی رحم خود بربایند.در هزاره ای که بازارها با انبوه نو آوری اشباع شده اند، (متفاوت بودن)مهم ترین دغدغه سازمان ها و مدیران آن هاست (عدلی،1384). مدیریت دانش در بهبود کیفیت کار،افزایش کارایی،داشتن اطلاعات به روز، افزایش اثر بخش،رضایت مندی مشتری،بهبود تصمیم گیری موثر است. مدیریت دانش در سازمان‌های ما یک ضرورت است،‌چراکه ما هر روزه در حال تولید دانش‌ها، تجربه‌ها و نکات طلایی جدید هستیم که ممکن است بارها در گذشته تولید شده یا در آینده مجددا مورد نیاز باشد. این گنجینه‌ها به سادگی از دست می‌روند و با جابه‌جایی‌ها و خروج افراد دیگر به دست نمی‌آیند. پس مدیریت دانش یک ضرورت برای ادامه حیات سازمان است. دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می‏شود، پس حفظ دانش درون یک سازمانازمزیتهای رقابتی آن سازمان محسوب می شود (رضائيان،1382). بنابراین با توجه به مساله مطرح شده محقق به پیش بینی توانمند سازی از طریق ساختار سازمانی و مدیریت دانش می پردازد.
بیان مساله :
امروزه توانمندسازی[4] به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی

[1] -Empowerment

[2] -Organizational Structure

[3] -Knowledge Management

[4] -Empowermentپیش‌بینی


توانمندسازی


براساس


ساختار


سازمانی


و


مدیریت


دانش


در


بین


کارکنان


اداره


کل


بیمه


سلامت


استان


فا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی ...

عنوان کامل پایان نامه : پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش تعاریف توانمندسازی: تاریخچه اولین تعریف از اصطلاح توانمندسازی به سال ۱۷۸۸ برمی گردد که در آن ...

پایان نامه رشته روانشناسی : پیش‌بینی توانمندسازی براساس ...

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس استاد راهنما: دکتر میترا محمودی

دانلود پروپوزال آماده: پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار ...

جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت . صفحه اصلی ; تماس با ما ; وبلاگ آسان داک ; طرح ها و پروژه های آماده »

پایان نامه رشته روانشناسی : پیش‌بینی توانمندسازی براساس ...

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس استاد راهنما: دکتر میترا محمودی

دانلود پروپوزال آماده: پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار ...

جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت . صفحه اصلی ; تماس با ما ; وبلاگ آسان داک ; طرح ها و پروژه های آماده »

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش ...

چکیده : هدف اصلي اين پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : پیش‌بینی ...

پیش بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس استاد راهنما: دکتر میترا محمودی . برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش ...

-تبیین میزان پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس. برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : پیش‌بینی ...

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس استاد راهنما: دکتر میترا محمودی . برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

پایان نامه ارشد پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی ...

عنوان کامل پایان نامه : پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش تعاریف توانمندسازی: تاریخچه اولین تعریف از اصطلاح توانمندسازی به سال ۱۷۸۸ برمی گردد که در آن ...

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش ...

چکیده : هدف اصلي اين پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.

دانلود پروپوزال آماده: پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار ...

جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت . صفحه اصلی ; تماس با ما ; وبلاگ آسان داک ; طرح ها و پروژه های آماده »

پاورپوینت گنبد سلطانیه


تحقیق درباره حضرت موسی


پاورپوینت خمکاری در صنعت ورقکاری و اصول اولیه آن


مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سينك ظرفشويي


نقشه طبقات اقلیمی استان خوزستان


شیپ فایل آبراهه های استان گلستان


پاورپوینت تحلیل اطلاعات جمع آوری شده


امتحان نهایی زبان فارسی 1 پیش دانشگاهی کلیه رشته ها به همراه پاسخنامه (شهریور 91)


امتحان نهایی زبان فارسی 1 پیش دانشگاهی کلیه رشته ها به همراه پاسخنامه (شهریور 91)


مدیریت و اندازه گیری مصرف برق در دستگاه های شبکه