دانلود رایگان


تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن
ج: اهمیت تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: سوالات تحقیق
و: مشکلات تحقیق
ز: روش تحقیق
ی:سابقه تحقیق
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران
مبحث دوم : انواع زندان در ایران
گفتار اول: زندان بسته
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی
فصل سوم : زندان در اسلام
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب5
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان
1- دیدگاه مکتب کلاسیک
2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک
3- دیدگاه مکتب تحققی
4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند.
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها
فصل اول: جایگزین های سنتی
مبحث اول: آزادی مشروط
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
مبحث سوم: جزای نقدی
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری
فصل دوم: جایگزین های جدید
مبحث اول: دوره مراقبتی
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: جریمه روزانه
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری
مبحث سوم: خدمات عمومی
گفتار اول: تعریف و تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران
مبحث چهارم: حبس در منزل
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل
گفتار دوم: فواید حبس در منزل
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران

نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع

مقدمه

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.

.

ساماندهی تحقیق :

مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.

موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

تبیین موضوع رساله و ضرورت راجع به آن

مجازات به عنوان یکی از انواع واکنش اجتماعی همواره شاهد تحولاتی در جهت مبارزه مناسب تر علیه بزهکاری و بزهکاران و نیز تامین امنیت اجتماعی بوده است حال با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

روش ها و کیفیت اجرای این ضمانت اجرا به تدریج در ادوار مختلف تحول یافته و از حالت تنبیهیِ صدف به جنبه اصلاحی و در نهایت به عنوان وسیله بازپروری اجتماعی بکار گرفته شد.
تعدیل


کیفر


حبس


در


حقوق


کیفری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران | پارسی فایل

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود رساله پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 175 ص فرمت word قابل ویرایش فهرست مطالب چکیده مقدمه1 الف: ساماندهی تحقیق3 ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن4 ج: اهمیت ...

مقاله مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. مقدمه مقاله حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - دانلود ...

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران | like | 9658 بعد از درخواست های فراوان بالاخره فایل تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران آماده شد و اکنون با بالاترین کیفیت و قیمتی مقرون به صرفه قابل دانلود است

مقاله مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. مقدمه مقاله حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. نوع فایل: word. قابل ویرایش 171 صفحه. مقدمه:

مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران نمایش داده می شود، علاوه ...

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران رشته: حقوق جزا و جرم شناسی مقدمه حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.

دانلود مقاله تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران - همکاری ...

دانلود مقاله تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمۀ دوم قرن هجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیروجود داشته است. هر چند که در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به ...

تعدیل کیفر - tibaifa.rozblog.com

مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران مقدمه حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 200 حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک ...

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دسته بندی: جزوات» حقوق و علوم سیاسی. تعداد مشاهده: 457 مشاهده. فرمت فایل دانلودی:. zip. فرمت فایل اصلی: doc. تعداد صفحات: 98. حجم فایل: 220 کیلوبایت. تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران; تحقیق تعدیل حبس

دانلود مقاله تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران - همکاری ...

دانلود مقاله تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمۀ دوم قرن هجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیروجود داشته است. هر چند که در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به ...

پایان‌نامه: تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - جویشگر ...

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 3/20/2016 12:00:00 am دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir دریافت فایل ارجاع

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران | رادونیس

این صفحه مختص به پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - فراپروژه

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است.

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دسته بندی: جزوات» حقوق و علوم سیاسی. تعداد مشاهده: 457 مشاهده. فرمت فایل دانلودی:. zip. فرمت فایل اصلی: doc. تعداد صفحات: 98. حجم فایل: 220 کیلوبایت. تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران; تحقیق تعدیل حبس

پایان‌نامه: تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - جویشگر ...

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 3/20/2016 12:00:00 am دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir دریافت فایل ارجاع

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 200 حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک ...

مقاله مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. مقدمه مقاله حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.

پایان‌نامه: تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - جویشگر ...

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 3/20/2016 12:00:00 am دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir دریافت فایل ارجاع

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران,تعدیل کیفر حبس در حقوق,کیفری ایران,تعدیل کیفر حبس در حقوق ...

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - فراپروژه

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است.

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران رشته: حقوق جزا و جرم شناسی مقدمه حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.

پایان‌نامه: تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - جویشگر ...

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 3/20/2016 12:00:00 am دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir دریافت فایل ارجاع

اقامه دلیل در حقوق کیفری | رادونیس

دانلود پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی کیفر حبس، تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران، پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران، پایان نامه تعدیل کیفر حبس، تحقیق...

مقاله مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. مقدمه مقاله حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.

پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - خرید فایل ...

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 200 حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک ...

شیپ فایل روستاهای استان خراسان رضوی


شیپ فایل شهرهای استان اردبیل به صورت نقطه ای


شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران


راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي زانتیا


تحقيق مصادره اموال غير منقول


گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری


پاورپوینت استعاره های سازمانی


طراحی مهره ماسوره


برنامه رمزنگاری و رمزگشایی تصاویر در متلب


نقش تولید سیمان های مخلوط در بهینه سازی مصرف انرژی در کشور