دانلود رایگان


تحقيق قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقيق قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي بخشی از مقدمه:
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده يكي از قوانين مهم تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي باشد. اين قانون از مقوله اجراي احكام كيفري و از قوانين شكلي كيفري يا همان آيين دادرسي كيفري است.
قوانين شكلي قوانيني هستند كه براي پيش گيري از اشتباهات قضايي و اعمال هرچه بهتر عدالت كيفري وضع مي شوند و ناظر به قوانين آيين دادرسي كيفري(تعقيب متهم، تحقيق، محاكمه، اجراي حكم و غيره) بمعناي وسيع كلمه اند.
در حقيقت اجراي حكم، مرحله بهره برداري از دادرسي هاي كيفري است. عدم اجراي دقيق حكم صادره و حتي توأم نبودن آن با يك روش اجرايي معقول و منطقي كليه زحمات و اقدامات مراجع كيفري را بر باد مي دهد، و نتيجه مورد نظر را تباه مي‌گرداند.
اهميت آيين دادرسي كيفري بر صاحب نظران مسائل جنايي پوشيده نيست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزاديهاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است، باشيد كافي است به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد.
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه بدنبال طرح اصلاح ماده يك قانون مصوب 1351 در خصوص محكوميت هاي مالي به تصويب رسيده، علاوه بر ايجاد پاره‌اي تحولات در سياست هاي كيفري كشور در خصوص محكوميت به جزاي نقدي، امكان بازداشت محكوم عليه دعوي مالي به درخواست طلبكاران فراهم كرده است.
با عنايت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخير و همچنين تأثير آن در روابط معمالاني مردم، در اين پايان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسي و نقد آثار و تبعات قانون اخيرالذكر، پيشنهاداتي نيز ارائه گردد. تا شايد در اصلاحات بعدي اينها مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه هاي گروهي و به تبع آن در سطح جامعه، تشريح و تبيين صحيح آن در افكار عمومي لازم و ضروري به نظر مي رسد.
در تبيين مقررات و مفاهيم حقوقي، بايد سوابق تاريخي و ريشه هاي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. زيرا قواعد و مفاهيم حقوقي كه امروزه به صورت درختان تنومند با ريشه هاي استوار و شاخه هايي افراشته جلوه گر مي شوند، در آغاز نهالهايي نوپا و شكننده بوده اند، كه نيازها و ضرورتها آنها را بر زمين كاشته است. اين نهالها، زاده محيط پرورش يافته در شرايط آن مي باشند. كه به منظور آگاهي از سابقه تاريخي، قانون اخيرالذكر، بررسي هرچند اجمالي در اين خصوص صورت گرفته است كه در قسمت بعدي به آن مي پردازيم. ...

فهرست مطالب:
فصل اول-كليات

مقدمه
هدف تحقيق (اهداف مطالعاتي)
پيشينه تحقيق (تاريخچه مطالعاتي)
روش تحقيق
بيان فرضيات
سؤالات تحقيق
اصطلاحات تحقيق
سير تاريخي و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به
فصل دوم مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
مبحث اول- مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن
گفتار اول- مسؤوليت ناشي از دين
گفتار دوم- اعسار در قرآن
مبحث دوم- سيره فقها در مورد مسؤوليتهاي ناشي از دين و اعسار
گفتار اول- مسؤوليتي ناشي از دين در بيان فقها
گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مديون
گفتار سوم- ماهيت حبس مديون ممتنع از پرداخت دين از نظر فقها
گفتار چهارم- مشروعيت حبس در فقه اسلامي
گفتار پنجم- اعسار در سيره فقها و روايات اسلامي
مبحث سوم- مسؤوليت در حقوق اسلام
گفتار اول- قاعده ضمان يد
گفتار دوم- قاعده لاضرر
گفتار سوم- قاعدة نفي عسر و حرج
فصل سوم- طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران
مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزايي
گفتار اول- بازداشت بدل از جزاي نقدي
گفتار دوم- التزام يا تخيير
گفتار سوم- عدم تسري حكم ماده يك به محكومين مواد مخدر
گفتار چهارم- جواز يا عدم جواز تسري احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور
و در حال اجرا
گفتار پنجم- رابطه ايام بازداشت با حبس بدل از جريمه
گفتار ششم- برگشت پذيري حبس به جزاي نقدي
گفتار هفتم-آيا جزاي نقدي قابل تقسيط است؟
گفتار هشتم- عيوب بازداشت بدل از جزاي نقدي و راه حلهاي جايگزين
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامي
مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقي
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگي بازداشت وي
گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم عليه ممتنع در امور مالي
گفتار سوم-تأخير اجراي حبس
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به
گفتار پنجم- آيا ضمان عاقله در پرداخت ديه،‌در صورت امتناع از تاديه منجر به بازداشت مي گردد؟
گفتار ششم- امكان يا عدم امكان بازداشت مديران و شركاء اشخاص حقوقي بلحاظ عدم پرداخت محكوم به
گفتار هفتم-مستثنيات دين
گفتار هشتم-ايرادات وارده بر بازداشت محكوم عليه
گفتار نهم-ماهيت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از اداي دين
مبحث اول- مبناي نظري معامله به قصد فرار از دين
مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دين
گفتار اول-وجود دين يا محكوميت مالي
گفتار دوم-انتقال مال توسط مديون
گفتار سوم-قصد فرار از اداي دين
گفتار چهارم- عدم تكافوي باقيمانده اموال براي پرداخت بدهي
مبحث سوم-لزوم آگاهي انتقال گيرنده از قصد بدهكار
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأديه دين
نتيجه گيري
قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
بخش اول جزاي نقدي
بخش دوم: ساير محكوميتهاي مالي
منابع حقوقي و فقهي
نحوة اجراي محكوميتهاي مالي


قوانین محکومیتهای مالی


محكوميت مالي


اجراي احكام مالی


محكوميت مالي


قوانين مشخص شده محكوميت مالي


شرایط حقوقی محکومیت مالی


نحوه اجرای احکام مالی


دانلود تحقیق حقوق


تحقیق محکومیت مالی


شرایط اجرای قوانین محکومیت مالی


ق

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نحوه مطالبه مهريه به زبان ساده (ونمونه دادخواست)

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد. چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه : اگر ...

نظريه مشورتي در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي ...

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي ابلاغ شد

قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي ابلاغ شد,,قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي ابلاغ شد,اندروید

فایل تحقيق قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي : u/datajoo

[فایل تحقيق قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي](https://datajoo.com/humanities/law/3314/) از دسته بندی حقوق توسط ...

نحوة اجراي محكوميتهاي مالي - hpaper.ir

نحوة اجراي محكوميتهاي مالي دانلود تحقیق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقاله محکومیت مالی قانون نحوه اجرای محکومیت مالی تحقیق محکومیت مالی شرایط اجرای قوانین محکومیت مالی شرایط حقوقی محکومیت مالی قانون جدید ...

نحوه مطالبه مهريه به زبان ساده (ونمونه دادخواست)

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد. چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه : اگر ...

مرکز پژوهشها - قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شماره۲۳۷۷۸/۹۵ ۷/۴/۱۳۹۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در ...

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى. ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالى غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه ...

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 » تبرئه ...

مشاوره رایگان حقوقی ، تنظیم دادخواست و شکایت ، مشاوره رایگان انلاین ، ازمون وکالت و قضاوت

قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى

قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى,موسسه حقوقي آرسیس,سعادت آباد ,موسسه حقوقی و داوری , وکالت ,ویزا,شینگن ,امیرعباس جزایری,اکبر اسکندری

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 » تبرئه ...

مشاوره رایگان حقوقی ، تنظیم دادخواست و شکایت ، مشاوره رایگان انلاین ، ازمون وکالت و قضاوت

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 » تبرئه ...

مشاوره رایگان حقوقی ، تنظیم دادخواست و شکایت ، مشاوره رایگان انلاین ، ازمون وکالت و قضاوت

تحقيق قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,تحقيق قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي,بخشی از مقدمه: قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ...

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید/94 - وبگاه حقوق و قانون

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. ماده1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ...

نظريه مشورتي در مورد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ...

در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور اصلاحي مورخ 31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى. ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالى غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه ...

ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى

تفسير ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى : ماده21ـ انتقال مال به ديگري به هر نحو به‌ وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس

کتابخانه TSMC 180um CMOS برای نرم افزار ADS

تحقيق سياست خارجي

پاورپوینت مانومتر(فشارسنج)

نقشه طبقات اقلیمی استان مازندران

شیپ فایل رده های خاک استان گلستان

پاورپوینت ابزارهای کنترل کیفیت آماریSQC

سرويسهاي الكترونيكي و دولت الکترونیکی

تحقیق خانه بروجردی ها

تحقیق اصول معماري ايراني (دوران باستان)

پایان نامه تعمیرات و نگهداری در کارخانه ذوب آهن اصفهان