دانلود رایگان


پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي پایان نامه ارشد مدیریت گرایش تولید صنعتی، ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي ما بين معيارها و زير معيارها

چكيده:
از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين زمينه ياري كند كاملا محسوس مي باشد. يكي از كار آمد ترين اين تكنيك ها فرايند تحليل سلسله مراتبي (Analytical hierarchy process ) است كه براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي در دهه ي 1970 مطرح شد. اين تكنيك بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريو هاي مختلف را به مديران مي دهد.
اين فرايند با توجه به ماهيت ساده و در عين حال جامعي كه دارد مورد استقبال مديران و كاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در اين پايان نامه سعي شده است تا با نگرشي متفاوت در مقايسه ي دو به دوي معيار ها و زير معيار ها در اين فرايند نتايج حاصل از اين روش به واقعيت موجود نزديك تر شود. بر همين اساس با توجه به اينكه هر معيار يا زير معياري در اين فرايند در سطوح مختلف داراي مطلوبيت متفاوتي مي باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبيت معيار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقايسه كرد.
جهت آزمايش نتايج حاصل از اين كار پژوهشي تكنيك حاصله به صورت حل يك مسئله پياده گرديده كه در اين پايان نامه موجود مي باشد.

فهرست مطالب:
چكيده فارسی
چكيده انگلیسی
مقدمه
فصل اول: كليات
1-1) موضوع تحقيق
1-2) بيان و تعريف موضوع
1-3) اهداف تحقيق
1-4) فرض تحقيق
1-5) قلمرو علمي تحقيق
1-5-1) قلمرو مكاني
1-6) متدولوژي تحقيق
1-6-1) روش تحقيق
1-6-2) روش گردآوري اطلاعات
1-7) محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
پيشگفتار
2-1) كليات
2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2-1) ساختن سلسله مراتبي
2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها
2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي
2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي
2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات
2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي
2-2-2-1-3) روش بردار ويژه
2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي
2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي
2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري
2-2-3-1) ماتريس سازگار
2-2-3-2) ماتريس ناسازگار
2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس
2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی
2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها
2-5) تئوری مطلوبیت
2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات
2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت
2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت
2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی
2-5-5) نرخ نهایی جانشینی
2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی
2-6) بررسی سوابق گذشته
فصل سوم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات
4-1) نتيجه گيري
4-2) پيشنهادات
فهرست منابع
پيوست: كليات تصميم گيري
1-1- تصميم‌گيري چيست
1-1- تصميم‌گيري چيست
1-1-1- مقدمه و كليات
1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن
1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب
1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری
1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده
1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی
1-1-4-2-1- تصمیمات فردی
1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی
1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری
1-1-5-1- مدل راضی کننده
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی
1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی)
1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری
1-1-6-1- قطعی و معین
1-1-6-2- تحت ریسک
1-1-6-3- عدم قطعیت
1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن
1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره
1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه
1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective)
1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution)
1-2-2-3- آلترناتیو
1-2-2-4- معیار
1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution)
1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution)
1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط)
1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری
1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی
1-2-3-1-1- خطکش مقیاس
1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic)
1-2-3-2- نرمالیزه کردن
1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری
1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی
1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن
1-2-3-3- وزندهی
1-2-3-3-1- روش آنتروپی
1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی
1-3- انواع تکنیکهای MCDM
1-3-1-1- روش Dominance
1-3-1-2- روش Maximin
1-3-1-3- روش Maximax
1-3-1-4- روش Conjunctive
1-3-1-5- روش Disjunctive
1-3-1-6- روش Lexicography
1-3-1-7- روش حذفی
1-3-2- تکنیک های تعاملی
1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW)
1-3-2-2- روش TOPSIS
1-3-2-3- روش ELECTRE
1-3-2-4- روش AHP
1-3-2-5- روش DEMATEL
1-3-2-6- روش NAIADE
1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی
1-3-3-1- روش EVAMIX
1-3-3-2- روش MAVT
1-3-3-3- روش UTA
1-3-3-4- روش MAUT
1-3-3-5- روش SMART
1-3-3-6- روش ORESTE
1-3-3-7- روش PROMETHEE
1-3-3-8- روش REGIME
1-3-3-9- روش PAMSSEM
1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDMاصول فرايند تحليل سلسله مراتبي


ايجاد تغييرات در AHP


تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي


روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها در AHP


روش حداقل مربعات لگاريتمي


سلسه مراتب غیرخطی


پایان نامه رشته مدیریت


پایان نامه مدیریت صنعتی


پایان نامه مد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

آخر نامه ايجاد تغييرات در AHP با آل مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها رشته مدیریت صنعتی . قالب فایل: برازنده ویرایش - ورد(doc) تعداد صفحات: 107.

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب ...

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها مناسب رشته ...

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

دانلود پایان نامه ایجاد تغییرات در ahp با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج چکیده از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر به سزایی در ...

پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و ...

پایان,نامه ایجاد,تغییرات,سلسله,مراتبجود,روابط,ریاضی,مابین,معیارها,,پایان نامه ایجاد تغییرات در ahp با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها,فروشگاه روم آرتیکل

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود ...

تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره پایان نامه ahp,پایان نامه مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه مدیریت,مدیریت صنعتی,ahp,تحلیل سلسله مراتبی,فرایند تحلیل سلسله ...

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره پایان نامه کارشناسی ارشد ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها، در ...

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود ...

تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره پایان نامه ahp,پایان نامه مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه مدیریت,مدیریت صنعتی,ahp,تحلیل سلسله مراتبی,فرایند تحلیل سلسله ...

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب ...

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها مناسب رشته ...

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

خرید پایان نامه ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها رشته ,دانلود رایگان پایان نامه ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير ...

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي,دانلود پروژه,word,بررسي ايجاد تغييرات در AHP,سلسله مراتب غير خطي,وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها,دانلود پایان نامه,پروپوزال,اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي ...

پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و ...

پایان,نامه ایجاد,تغییرات,سلسله,مراتبجود,روابط,ریاضی,مابین,معیارها,,پایان نامه ایجاد تغییرات در ahp با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها,فروشگاه روم آرتیکل

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي

دانلود تحقیق بررسي ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها این پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

پایان نامه با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب ...

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها مناسب رشته ...

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي

دانلود تحقیق بررسي ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها این پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

دانلود سرای فایل های دانشگاهی: پایان نامه با موضوع ايجاد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط ...

پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و ...

پایان,نامه ایجاد,تغییرات,سلسله,مراتبجود,روابط,ریاضی,مابین,معیارها,,پایان نامه ایجاد تغییرات در ahp با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها,فروشگاه روم آرتیکل

تحقیق نقش آثار تخيلي در آماده سازي جوانان براي جامعه اطلاعاتي


پایان نامه تاریخی دیوان سید رضی


تیوری آشوب و پیچیدگی


بهداشت و ایمنی مواد غذایی


پروپوزال، مقایسه نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی


تحقیق دکوراسیون داخلی


تحقیق دکوراسیون داخلی


پاورپوینت معرفی استان مازندران


طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی


متره و برآورد ساختمان مسكوني